HR jurisprudentie
 • Motiveringsplicht werkgever bij concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

  Een werknemer met een tijdelijk dienstverband kan – in beginsel – niet worden gebonden aan een concurrentiebeding. Deze werknemer kan slechts worden gebonden aan een concurrentiebeding, indien in de schriftelijke bepaling, waarin het beding is neergelegd, wordt gemotiveerd welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de werkgever heeft, die het concurrentiebeding (op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding en op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept) noodzakelijk maken. Deze strenge vereisten leiden ertoe, dat een werknemer niet snel zal zijn gebonden aan een in een tijdelijke arbeidsovereenkomst neergelegd concurrentiebeding. Het Hof ...

 • Beëindigingshandelingen: werkgever vs. werknemer

  In veel situaties zal het de werkgever en de werknemer duidelijk zijn dat de arbeidsovereenkomst op (rechtsgeldige) wijze komt te eindigen of is beëindigd. Er komen daarentegen ook situaties voor, waarin een van de partijen of beide partijen denken dat de arbeidsovereenkomst tussen hen is of zal worden beëindigd, dan wel voortduurt, terwijl het tegenovergestelde het geval is. Dit kan het geval zijn bij een onduidelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever of de werknemer. Het antwoord op de vraag of een arbeidsovereenkomst al dan niet is beëindigd, is dan afhankelijk van de vraag of een bepaalde handeling van een van de partijen wordt geacht te zijn gericht o...

 • Beëindiging als gevolg van non-actiefstelling

  Er bestaan een aantal mogelijkheden waarop de werkgever, dan wel de werknemer een arbeidsovereenkomst kan beëindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) rechtsgeldig beëindigen door opzegging (na toestemming te hebben ontvangen van het UWV of met op grond van een dringende reden), met instemming of wederzijds goedvinden van de werknemer, dan wel een ontbindingsverzoek te richten aan de kantonrechter. Er zijn situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst op een niet rechtsgeldige en/of voor de werknemer duidelijke wijze beëindigd, in welk geval de werknemer – binnen de daarvoor geldende wettelijke vervaltermijnen – de beëindig...

 • De herplaatsingsverplichting , rechterlijke beoordeling

  Wil de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigen – via een procedure bij het UWV of de kantonrechter – dan zal hij onder meer moeten hebben voldaan aan de op hem rustende herplaatsingsverplichting. De werkgever zal moeten onderbouwen dat herplaatsing van de werknemer (binnen zijn onderneming of andere ondernemingen van het concern waarvan hij deel uitmaakt) in een passende functie niet binnen een redelijke termijn mogelijk is of in de rede ligt. Bij beoordeling van herplaatsingsinspanningen van de werkgever beoordeelt de rechter (in eerste aanleg) de (eventuele) herplaatsingsmogelijkheden ten tijde van de beslissing op het ontbindingsverzoek van de werkgever, welk moment ...

 • H-grond: detentie

  De wet kent een achttal gronden op basis waarvan de werkgever de kantonrechter kan verzoeken om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, waaronder begrepen disfunctioneren. Deze ontbindingsgrond geeft reeds een kenbaar kader, waarbinnen de kantonrechter oordeelt of de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Dit geldt niet voor (het kader voor) de ontbindingsgrond neergelegd in artikel 7:669 lid 3 onderdeel h. Deze (open) h-grond of restcategorie is een zelfstandig te onderbouwen ontbindingsgrond, bedoeld voor situaties die niet binnen de kaders van de andere zeven (concrete) ontbindingsgronden zijn te plaatsen. Een (in de wetsgeschiedenis genoemde) situatie waarin een beroep op de h-gron...

 • Ontslag op staande voet kan leiden tot billijke vergoeding

  Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te beëindigen, zal de werkgever aan verscheidende (wettelijke) voorwaarden moeten voldoen. De voorwaarden die aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zijn gesteld en de (soms tijdrovende) wijze waarop daaraan moet worden voldaan, kan de werkgever in de verleiding brengen om de door hem gewenste beëindiging met een werknemer te forceren. Een manier om een beëindigen te forceren is het verlenen van een ontslag op staande voet. Op grond van een ontslag op staande voet beëindigt de arbeidsovereenkomst per direct en zal de arbeidsverhouding – in beginsel – op scherp worden gezet. Een ...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

  Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...


Geen gegevens.