HR jurisprudentie
Home » HR jurisprudentie » Loonvordering bij situatieve arbeidsongeschiktheid
Loonvordering bij situatieve arbeidsongeschiktheid

In de zaak die op 11 april 2012 voor de kantonrechter Bergen op Zoom speelde, vorderde werkneemster doorbetaling van haar loon nadat werkgever de loonbetaling had stopgezet omdat werkneemster ten onrechte haar arbeid niet zou verrichten. Volgens werkneemster was zij niet in staat haar arbeid te verrichten omdat zij arbeidsongeschikt was geraakt als gevolg van een arbeidsconflict dat tussen haar en werkgever was ontstaan.

Feiten

Werkneemster is op 11 april 2001 bij werkgever in dienst getreden. Werkneemster vervulde laatstelijk de functie van Assistent Drogisterij Manager. Toen het werkneemster bekend werd dat in Sint Willebrord een nieuw filiaal van werkgever zou worden geopend, heeft zij haar werkgever aangegeven dat zij in het nieuwe filiaal graag Drogisterij Manager wilde worden. Vanaf de opening van het filiaal in Sint Willebrord in juni 2010 is werkneemster als Assistent Drogisterij Manager met eindverantwoordelijkheid aangesteld. In het kader van deze eindverantwoordelijkheid ontving werkneemster naast haar salaris een zogenaamde vervangingstoeslag van werkgever.

In oktober 2011 werd werkneemster medegedeeld dat zij per direct uit haar functie zou worden geplaatst en overgeplaatst zou worden naar het filiaal Dordrecht. Ook werd de vervangingstoeslag per direct stopgezet. Werkgever voert als reden voor de overplaatsing aan dat werkneemster niet goed functioneerde en dat het vertrouwen van werkgever in haar ontbrak. Het vertrouwen zou volgens werkgever zijn geschaad omdat werkneemster geld, chocolade en flessen shampoo zou hebben laten verdwijnen. Als gevolg van de overplaatsing is een conflict ontstaan en heeft werkneemster zich ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de klachten van werkneemster zijn toe te schrijven aan het arbeidsconflict. Vervolgens heeft werkgever de loonbetaling aan werkneemster gestopt. In deze procedure vordert werkneemster wedertewerkstelling en doorbetaling van het loon.

Kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat volgens de bedrijfsarts sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid. De reden voor het overplaatsen van werkneemster (het laten verdwijnen van geld, chocolade en flessen shampoo) is volgens de kantonrechter onvoldoende aannemelijk geworden. De kantonrechter oordeelt dat werkgever in strijd met het goed werkgeverschap heeft gehandeld door werkneemster zonder overleg op zeer korte termijn over te plaatsen. Werkneemster heeft volgens de kantonrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat door het handelen van werkgever zij in een situatie is gekomen waarin zij spanningsklachten heeft gekregen als gevolg van het arbeidsconflict. De kantonrechter oordeelt dat in dat geval redelijkerwijs niet van werkneemster verwacht kon worden dat zij haar werkzaamheden verrichtte. Vervolgens komt de kantonrechter aan de vraag toe of werkneemster recht heeft op loondoorbetaling. De kantonrechter benadrukt dat werkneemster gehouden is alle medewerking te verlenen aan inspanningen om de oorzaak van de situatieve arbeidsongeschiktheid weg te nemen. In dat geval behoudt een werknemer zijn recht op loon en is geen sprake van werkweigering. Volgens de kantonrechter heeft werkneemster zich echter niet volledig ingespannen omdat zij steeds vasthoudt aan terugkeer naar het filiaal in Sint Willebrord en niet op het voorstel van werkgever tot werkhervatting op een andere locatie wilde ingegaan. Werkneemster heeft onvoldoende onderbouwd op grond van welke psychische of lichamelijke klachten niet van haar kon worden verlangd dat zij op deze andere locatie werkzaamheden ging verrichten. De kantonrechter wijst dan ook de vordering van werkneemster tot loondoorbetaling slechts voor een gedeelte toe.Bekijk hier de uitspraak op Rechtspraak.nl: BW1520

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois - Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).


Vorige     Volgende

Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
  • Volgens Hof van Justitie EU behoudt werknemer rechten bij snelle doorstart

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tege...