De hoop van veel organisaties op de inbreng van afgestudeerde P&O studenten op het gebied van management, of van bedrijfseconomie, om er maar enkele te noemen, wordt in de ogen van veel van die organisaties niet beantwoord door de HBO-instelling.
Als docent, verbonden aan de P&A-opleiding van Chr.Hogeschool Windesheim, wil ik daarover het volgende bijdragen.

De dynamiek van de huidige organisaties is een andere dan die van twintig jaar geleden. Hun wereld verandert steeds sneller. Hun klanten stellen steeds hogere eisen aan de performance. Alle managers in organisaties worden daarmee geconfronteerd. Zij moeten in staat zijn lenig, maar vooral: snel, te schakelen en bij te stellen. Zij moeten aan steeds hogere eisen voldoen. Dat geldt dus ook voor de personeelsmanager en de personeelsadviseur. Hun geestelijke bagage en hun vaardigheden moeten meegroeien met de eisen, die organisaties stellen.

En de vraag is dus, of afgestudeerde P&A-studenten wel beschikken over de competenties, die huidige organisaties eisen. Ik kan de kritische organisaties voor een groot deel gerust stellen. Sinds 2000 onderging de opleiding P&A (personeel en arbeid) een groot aantal veranderingen. Gemeenschappelijk kenmerk van die veranderingen is dat er meer in de richting van management and control en grotere zakelijkheid wordt opgeleid dan ooit tevoren. Strategisch HRM is al vele jaren een verplicht onderdeel van de opleiding. Kregen HBO-studenten tot 2000 eens in de vier jaar te maken met bedrijfseconomie, nu ligt dat op drie van de vier studiejaren. Ze weten wat een resultatenrekening is, een balans, een budget, een kostprijs en een liquiditeitsprognose. Ze kunnen er ook mee werken. Ze krijgen een op zeer moderne leest geschoeide opleiding in informatieverwerking en weten ook hoe informatie kan worden opgedeeld in reaktievragend tot vrijblijvend informatief.

Vervolgens krijgen studenten sinds een jaar vaardigheidstrainingen op het gebied van zakelijke communicatie. Ze weten wat managers verlangen wanneer om een advies wordt gevraagd. Hoe effectief gerapporteerd dient te worden, zodat de manager in seconden en niet in uren ziet, dat de P&O'er het vraagstuk kort en korrekt formuleert, z'n konklusies en aanbevelingen geeft en pas daarna in extenso de onderbouwing formuleert. Wanneer het gaat om nieuwe plannen uiteen te zetten aan groepen medewerkers, waaronder een ondernemingsraad, weet de huidige P&O student straks perfect hoe zijn presentatie eruit moet zien. Benchmarking en Balanced Score Card hebben geen geheimen voor de student.

Kortom: de Windesheim student P&A is na afstuderen een manager die op strategisch niveau zijn mannetje staat; op heel veel terreinen, ook buiten dat van het directe personeelsbeleid. De valkuil, niet alleen voor de recent afgestudeerden, maar ook voor zittende managers in organisaties is de overtuiging dat de ooit opgedane kennis en vaardigheden voldoende zijn in die steeds sneller veranderende wereld van morgen en nog niet “een leven lang leren” als gewoonte hebben aangenomen. Mijn overtuiging is, dat heel veel managers zichzelf en hun organisatie een grote dienst bewijzen door op eigen initiatief te putten uit het rijke aanbod van post-HBO mogelijkheden die Windesheim te bieden heeft. De te besteden tijd (=geld) zal zichzelf royaal terugbetalen!

Mr. John Smeur