Kijken van buiten naar binnen!

 

Het gebruiken van echt talent. Willen wij naar een gouden eeuw of worden wij het Afrika van Europa.

 

"Imgje"

 

Volgens de bekende  trendwatcher Adjiedj Bakas is ‘Het gebruiken van echt talent.’ de belangrijkste trend van de komende tijd1. In twee korte zinnen benadrukt hij het belang van talentontwikkeling in relatie tot economische voor- of tegenspoed. Er van uitgaande dat het economisch tij binnen de BV Nederland grotendeels wordt beïnvloed door commerciële organisaties, is volgens mij op hoofdlijn gelijk de relatie gelegd tussen talentontwikkeling en de veranderende omgeving waar organisaties zich in begeven. En in deze omgeving bevind zich iets wat altijd het belangrijkste en allesbepalend is voor het doen en laten van de organisaties, namelijk;

De klant’

De vraag is echter of organisaties de (potentiële) klanten niet teveel uit het oog zijn verloren of om een uitspraak van deze tijd te gebruiken ‘is er niet teveel sprake van een interne focus’. Een vervolgvraag die dan gelijk bij mij naar voren komt is;

Wordt er bij de werving, ontwikkeling en inzet van de talenten van individuele medewerkers wel voldoende rekening gehouden met de veranderende klantbehoeften en andere zaken die spelen in de omgeving van organisaties?

Veel bedrijven zullen zeggen dat zij weten wat er in de markt speelt en hier rekening mee houden door inzet van instrumenten als werving, performancemanagement, competentiemanagement, persoonlijke ontwikkelplannen en coaching door de leidinggevende. Dit kan allemaal wel zo zijn maar hoe flexibel worden deze instrumenten toegepast, los van de vraag of dit wel de juiste instrumenten zijn. De kwaliteit van deze instrumenten is in ieder geval grotendeels afhankelijk van hoe een leidinggevende hiermee omgaat. Denk bijvoorbeeld maar eens ‘het gevoel’ dat een leidinggevende in deze tijd moet hebben op het gebied van verandervermogen, innovatie en ondernemerschap. Niet iedere leidinggevende heeft dit gevoel maar toch zijn dit volgens mij essentiële zaken die van belang zijn met als doel in te spelen op de veranderende dynamische omgeving en de behoeften van de (interne) klant. Kortom, kijken organisaties en leidinggevenden voldoende van ‘buiten naar binnen’ bij het ontwikkelen en inzetten van talent? Ik betwijfel het.

Om de laatste vraag te beantwoorden heb ik in het kader van mijn dissertation ‘Visie op talent’, middels een online onderzoek, de volgende vraag gesteld aan een groep van 52 medewerkers en 53 leidinggevenden die werkzaam zijn bij diverse commerciële organisaties. Onderstaand staan de uitkomsten weergegeven (Lee, Visie op talent: p. 111):

 

 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stelling?

Binnen mijn organisatie wordt er bij de ontwikkeling van talent rekening gehouden met de omgeving (denk aan de veranderende klantbehoeften, veranderingen op o.a. demografisch, technologisch, economisch en sociaal gebied etc.).

 

"Grafiek"

 

Opvallend punt na opsplitsing van de onderzoekspopulatie: Op basis van de scores op de antwoorden 1 en 2 blijkt dat leidinggevenden een veel ‘beter gevoel’ hebben voor het gebruik van klantbehoeften en de dynamische omgeving in relatie tot talentontwikkeling, dan de medewerkers. Het gaat om 46,2% ten opzichte van 34,0%. Toch is dit feitelijk nog weinig als je bedenkt dat het gaat om commerciële organisaties en deze alleen maar bestaansrecht hebben door hun klanten. Uiteindelijk is in totaal slechts  40 % van de onderzoekspopulatie overtuigd van mening dat binnen de organisaties waar hij/zij werkzaam is er rekening worden gehouden met de klant in relatie tot het ontwikkelen van talent!

Zijn deze onderzoeksresultaten verrassend? Ik denk het niet als je kijkt naar de economische en ontwikkeling van de afgelopen tijd. Talentontwikkeling kost namelijk tijd en geld en dit is iets waar veel organisaties de afgelopen jaren geen tot weinig beschikking over hadden. In tijden van economische tegenspoed is de eerste reactie van organisaties dat er dient te worden bezuinigd en vaak gaat het dan als eerste om het snijden in personeel en faciliteiten voor de ontwikkeling hiervan.  Toch is dit een gemiste kans, want uit mijn eerste column ‘We laten het geld gewoon liggen’ valt te concluderen dat bedrijven die actief aan de slag gaan met individuele talentontwikkeling aantoonbaar betere resultaten realiseren ten opzichte van de concurrentie. Crisis of geen crisis.

 Wat zegt dit alles ons? Er is nog veel te doen op het gebied van werving/selectie en de ontwikkeling van medewerkers, in relatie tot de markt waarbinnen organisaties zich begeven. Van ‘buiten naar binnen kijken’ is dan ook geen vrijblijvendheid meer maar noodzaak voor het realiseren van onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie in deze dynamische economische tijd. Hierbij zijn individuele talenten van medewerkers en leidinggevende, die gerelateerd zijn aan begrippen als ondernemerschap, verandervermogen en innovatief vermogen, van essentieel belang voor organisaties om in te spelen op de klantbehoeften.

Kortom, managers, medewerkers en bestuurders, denk eens na waar jullie je de komende tijd op richten bij het ontwikkelen van talent en durf van buiten naar binnen te kijken. Als jullie dit niet tijdig doen is de klant weg en komt deze nooit meer terug. De tijd van verspilling is voorbij en de tijd van creëren en benutten is aangebroken. Het is tijd voor een ‘Visie op talent’!

 

1. (Alphens Nieuwsblad (red.) , 2011: p. 3)

 

Over de auteur:

Richard van der Lee is werkzaam binnen Rabobank Bollenstreek als Manager Particulieren en publiceert op eigen titel. Hij heeft in het kader van het afronden van een Executive MBA-studie bij Business School Nederland onderzoek gedaan naar ontwikkeling van talent in de breedte. Hiervoor heeft hij een gedachtegoed en bijbehorend model ontwikkeld, waarin de relatie wordt gelegd tussen relevante marktperspectieven en organisatieperspectieven, die de bouwstenen zijn voor een ‘Visie op talent’. Mail voor vragen,  opmerkingen of inzage in de dissertatie naar visieoptalent@gmail.com

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password