Wie heeft recht op adoptieverlof?
Alle werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders. Ook pleegouders kunnen in aanmerking komen voor adoptieverlof. Voorwaarde is dat zij op hetzelfde adres wonen als het kind dat zij verzorgen. Ook moet er een pleegcontract zijn, waaruit blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Als het kind al langer dan zestien weken voor de officiele adoptie in het gezin is opgenomen, dan geldt het adoptieverlof niet. De eerste periode van binding is dan immers verstreken. Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat het recht op verlof slechts eenmaal.

Mag u het verlof weigeren?
Nee, u mag het verlof nooit weigeren.

Waaraan moet de aanvraag voldoen?
Als uw werknemer met verlof wil dan moet hij dit minimaal drie weken van tevoren wanneer hij het verlof wil laten beginnen aan u doorgeven. Als de werknemer kan aantonen dat hij/zij niet eerder op de hoogte was van de exacte datum, dan mag de werknemer het ook korter van tevoren melden. Bij de aanvraag moet de werknemer officiele documenten toevoegen, waaruit blijkt dat hij of zij een kind gaat adopteren of onlangs heeft geadopteerd. Dit kan zijn: een verklaring van de bemiddelingsorganisatie, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingenpolitie.

Hoe lang duurt het adoptieverlof?
Het adoptieverlof bedraagt maximum zes weken als het kind minder dan 3 jaar is en maximum vier weken als het kind ten minste 3 jaar is. Uw werknemer kan dit alleen aaneengesloten opnemen, vanaf twee weken voor de officiele adoptie tot zestien weken na de adoptie.

Loon doorbetalen?
Nee, u hoeft het loon tijdens het verlof niet door te betalen, aangezien de medewerk(st)er een uitkering kan aanvragen. Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon. Voor de dagen die hierop volgen, ontvangt de werknemer een uitkering van zijn ziekenfonds. Uw werknemer kan het verlof een uitkering krijgen van ongeveer 100% van het salaris. U vraagt de uitkering samen met uw werknemer aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) www.uwv.nl. Dit moet uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het verlof gebeuren. De werknemer heeft ook recht op de uitkering als het arbeidscontract afloopt. Voorwaarde is wel dat hij het kind adopteert binnen tien weken na beeindiging van het contract.

Wat doet u met vakantiedagen?
De opbouw van vakantiedagen gaat gewoon door, ook in de tijd dat de werknemer met verlof is. Wat niet mag is het adoptieverlof inhouden op de vakantiedagen van de werknemer.