De ondergetekenden:

1[________], gevestigd te [_____] en kantoorhoudende te (____ __) [_______] aan de __________ te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [________], hierna te noemen ‘Werkgever’;

en

2[________], geboren op [______] te [_______], thans woonachtig te (____ __) [________] aan de [________], hierna te noemen ‘Werknemer’,

hierna tezamen te noemen ‘Partijen’,

In aanmerking nemende dat:

Partijen een dienstverband aangaan voor de bepaalde tijd van 12 maanden onder de navolgende voorwaarden.

Verklaren een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1.Aanvang en duur

1.Werknemer treedt met ingang van [________] voor de bepaalde duur van 12 maanden in dienst van Werkgever.

Artikel 2.Proeftijd

1.Gedurende de eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze proeftijd kunnen Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 3.Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1.De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging of enige andere handeling vereist zal zijn, op [________]. Tenminste één kalendermaand voor het verstrijken van de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan zullen Partijen met elkaar in overleg treden over eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst.

2.De arbeidsovereenkomst kan door ieder der Partijen tussentijds worden beëindigd per de laatste dag van een kalendermaand door schriftelijke opzegging met inachtneming van opzegtermijn van [________].

Artikel 4.Functie en taak

1.De functie van Werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is [_______].

Artikel 5.Standplaats

1.De standplaats van Werknemer is [_______].

2.Werknemer verklaart ermee bekend te zijn dat de aard van de functie en de werkzaamheden met zich meebrengen dat de werkzaamheden ook buiten de genoemde standplaats dienen te worden verricht op door Werkgever aan te geven plaatsen.

Artikel 6.Arbeidstijd/Werktijden/ Overwerk

1.De arbeidstijd bedraagt bij de indiensttreding [__] uur per week.

2.Werknemer verklaart zich ermee akkoord overwerk te verrichten indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van Werkgever vereisen.

3.Werknemer verklaart zich er voorts mee akkoord op incidentele basis werkzaamheden te verrichten in het weekend en/of op feestdagen, indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van Werkgever vereisen.

Artikel 7.Salaris en vakantietoeslag

1.Het bruto salaris bedraagt bij het aangaan van deze arbeidsovereenkomst € [____] per maand, exclusief 8% vakantietoeslag, uitgaande van een [__]-urige werkweek. Uitgaande van een [__]-urige werkweek, bedraagt het salaris derhalve bij indiensttreding € [_____] bruto per maand.

2.Het maandsalaris wordt uiterlijk de laatste dag van iedere maand bij achterafbetaling uitbetaald op de door Werknemer opgegeven bankrekening, onder aftrek van de wettelijk verplichte, alsmede overeengekomen inhoudingen. De vakantietoeslag zal aan Werknemer worden betaald in de maand [_____], eveneens onder aftrek van de wettelijk verplichte en overeengekomen inhoudingen.

Artikel 8.Verplichtingen Werknemer tijdens ziekte

1.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is Werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste ziektedag bij Werkgever te melden, onder opgave van redenen en onder vermelding van de vermoedelijke duur daarvan.

2.Zodra het tijdstip waarop Werknemer de werkzaamheden zal hervatten bekend is, zal Werknemer Werkgever hierover direct informeren.

3.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is Werknemer verplicht de redelijke voorschriften terzake – door of namens Werkgever gegeven – op te volgen.

Artikel 9.Loondoorbetalingsverplichting Werkgever

1.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, heeft Werknemer gedurende een periode van maximaal 104 weken te rekenen vanaf de eerste dag van ziekte, doch uiterlijk tot het einde van de arbeidsovereenkomst, recht op 70 % van het bruto salaris zoals dat gold in de periode direct voorafgaande aan de ziekte, exclusief vergoedingen. Werknemer heeft uitsluitend recht op de in dit artikel vermelde loondoorbetaling indien en voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Werkgever.

2.De perioden waarin Werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest arbeid te verrichten worden samengeteld, indien deze perioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

3.Op het door Werkgever verschuldigde loon wordt in mindering gebracht:

a.het bedrag van een uitkering in geld dat Werknemer toekomt op grond van een verzekering krachtens de wet of uit andere hoofde, of uit enig (sociaal) fonds waarin de deelneming is bedongen of voortvloeit uit deze arbeidsovereenkomst;

b.het bedrag van de inkomsten uit arbeid, die Werknemer ondanks haar ziekte elders dan bij haar Werkgever en met toestemming van Werkgever heeft verricht, zowel in als buiten dienstbetrekking.

Artikel 10.Kostenvergoedingen

1.Alle overige redelijke kosten die Werknemer in het belang van Werkgever maakt, zullen aan haar maandelijks tegen overlegging van een gespecificeerde declaratie met bewijsstukken worden vergoed, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Werkgever en met inachtneming van de fiscale regels.

Artikel 11.Vakantiejaar/Vakantiedagen/Arbeidstijdverkorting

1.Werknemer heeft per kalenderjaar recht op [________] vakantie met behoud van salaris, uitgaande van een [__]-urige werkweek.

2.Werkgever stelt na overleg met Werknemer de aanvang en het einde van de vakantie vast. Werknemer zal haar vakantiedagen opnemen in de periode dat haar werkzaamheden dit het beste toelaten.

3.Bij tussentijdse indiensttreding, tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft Werknemer recht op een evenredig aantal vakantiedagen.

Artikel 12.Pensioen

1.Werkgever zal ten behoeve van Werknemer een pensioenregeling opzetten op basis van beschikbare premies, waarbij [__] % van de premie voor haar rekening zal nemen en Werkgever [__] %. Het werknemersdeel van de premie zal maandelijks worden ingehouden op het [_____]salaris.

Artikel 13.Geheimhouding

Lees verder op: VK Banen