De ondergetekenden:

1[________], gevestigd te [_____] en kantoorhoudende te (____ __) [_______] aan de __________ te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [________], hierna te noemen ‘Werkgever’;

en

2[________], geboren op [______] te [_______], thans woonachtig te (____ __) [________] aan de [________], hierna te noemen ‘Werknemer’,

hierna tezamen te noemen ‘Partijen’,

 

In aanmerking nemende dat:

Partijen een dienstverband aangaan voor onbepaalde tijd onder de navolgende voorwaarden.

Verklaren een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1.Aanvang en duur

1.Werknemer treedt met ingang van [________] voor onbepaalde duur in dienst van Werkgever.

Artikel 2.Proeftijd

1.Gedurende de eerste 2 maanden van de arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze proeftijd kunnen Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 3.Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1.De arbeidsovereenkomst kan door ieder der Partijen worden beëindigd per de laatste dag van een kalendermaand door schriftelijke opzegging met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Artikel 4.Functie en taak

1.De functie van Werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is [_______].

2.Werkgever heeft het recht om tijdelijk andere dan voor Werknemer gebruikelijke werkzaamheden op te dragen dan wel tijdelijk de functie van Werknemer in redelijkheid te wijzigen indien bedrijfsomstandigheden dit naar de mening van Werkgever vereisen.

Artikel 5.Standplaats

1.De standplaats van Werknemer is [_______].

2.Werknemer verklaart ermee bekend te zijn dat de aard van de functie en de werkzaamheden met zich meebrengen dat de werkzaamheden ook buiten de genoemde standplaats dienen te worden verricht op door Werkgever aan te geven plaatsen.

Artikel 6.Arbeidstijd/Werktijden/ Overwerk

1.De arbeidstijd bedraagt bij de indiensttreding [__] uur per week.

2.Werknemer verklaart zich ermee akkoord overwerk te verrichten indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van Werkgever vereisen.

3.Werknemer verklaart zich er voorts mee akkoord op incidentele basis werkzaamheden te verrichten in het weekend en/of op feestdagen, indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van Werkgever vereisen.

Artikel 7.Salaris en vakantietoeslag

1.Het bruto salaris bedraagt bij het aangaan van deze arbeidsovereenkomst € [____] per maand, exclusief 8% vakantietoeslag, uitgaande van een [__]-urige werkweek. Uitgaande van een [__]-urige werkweek, bedraagt het salaris derhalve bij indiensttreding € [_____] bruto per maand.

2.Het maandsalaris wordt uiterlijk de laatste dag van iedere maand bij achterafbetaling uitbetaald op de door Werknemer opgegeven bankrekening, onder aftrek van de wettelijk verplichte, alsmede overeengekomen inhoudingen. De vakantietoeslag zal aan Werknemer worden betaald in de maand [_____], eveneens onder aftrek van de wettelijk verplichte en overeengekomen inhoudingen.

Artikel 8.Verplichtingen Werknemer tijdens ziekte

1.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is Werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste ziektedag bij Werkgever te melden, onder opgave van redenen en onder vermelding van de vermoedelijke duur daarvan.

2.Zodra het tijdstip waarop Werknemer de werkzaamheden zal hervatten bekend is, zal Werknemer Werkgever hierover direct informeren.

3.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is Werknemer verplicht de redelijke voorschriften terzake – door of namens Werkgever gegeven – op te volgen.

Artikel 9.Loondoorbetalingsverplichting Werkgever

1.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, heeft Werknemer gedurende een periode van maximaal 104 weken te rekenen vanaf de eerste dag van ziekte, doch uiterlijk tot het einde van de arbeidsovereenkomst, recht op 70 % van het bruto salaris zoals dat gold in de periode direct voorafgaande aan de ziekte, exclusief vergoedingen. Werknemer heeft uitsluitend recht op de in dit artikel vermelde loondoorbetaling indien en voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Werkgever.

2.De perioden waarin Werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest arbeid te verrichten worden samengeteld, indien deze perioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

3.Op het door Werkgever verschuldigde loon wordt in mindering gebracht:

a.het bedrag van een uitkering in geld dat Werknemer toekomt op grond van een verzekering krachtens de wet of uit andere hoofde, of uit enig (sociaal) fonds waarin de deelneming is bedongen of voortvloeit uit deze arbeidsovereenkomst;

b.het bedrag van de inkomsten uit arbeid, die Werknemer ondanks haar ziekte elders dan bij haar Werkgever en met toestemming van Werkgever heeft verricht, zowel in als buiten dienstbetrekking.

Artikel 10.Kostenvergoedingen

1.Alle overige redelijke kosten die Werknemer in het belang van Werkgever maakt, zullen aan haar maandelijks tegen overlegging van een gespecificeerde declaratie met bewijsstukken worden vergoed, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Werkgever en met inachtneming van de fiscale regels.

Artikel 11.Vakantiejaar/Vakantiedagen/Arbeidstijdverkorting

1.Werknemer heeft per kalenderjaar recht op [________] vakantie met behoud van salaris, uitgaande van een [__]-urige werkweek.

2.Werkgever stelt na overleg met Werknemer de aanvang en het einde van de vakantie vast. Werknemer zal haar vakantiedagen opnemen in de periode dat haar werkzaamheden dit het beste toelaten.

3.Bij tussentijdse indiensttreding, tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft Werknemer recht op een evenredig aantal vakantiedagen.

Artikel 12.Pensioen

1.Werkgever zal ten behoeve van Werknemer een pensioenregeling opzetten op basis van beschikbare premies, waarbij [__] % van de premie voor haar rekening zal nemen en Werkgever [__] %. Het werknemersdeel van de premie zal maandelijks worden ingehouden op het [_____]salaris.

Artikel 13.Geheimhouding

1.Werknemer verplicht zich om noch tijdens noch na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan derden enigerlei mededeling te doen omtrent hetgeen haar bekend is van Werkgever of van een of meer ondernemingen die met Werkgever economisch of organisatorisch zijn verbonden, waarvan zij weet of kan vermoeden dat hierdoor de belangen van Werkgever en/of van deze gelieerde ondernemingen zouden kunnen worden geschaad alsmede van aangelegenheden waaromtrent haar door Werkgever geheimhouding is opgelegd. Deze verplichtingen strekken zich mede uit tot zaken betreffende Werkgever of overige relaties van Werkgever en de met hem verbonden ondernemingen.

2.Bij iedere overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Werknemer in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3, 4 en 5 BW ten behoeve van Werkgever telkens een dadelijk opeisbare boete, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, van € [____],- ineens, te vermeerderen met een bedrag van € [____],- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Werkgever om nakoming te vorderen of schadevergoeding in plaats van boete.

Artikel 14.Eigendommen Werkgever

1.Alle zaken die door Werkgever aan Werknemer ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van Werkgever. Het is verboden deze zaken voor privé-gebruik aan te wenden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van Werkgever.

2.Alle zaken die door Werkgever aan Werknemer ter beschikking zijn gesteld dienen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ongevraagd, of zoveel eerder als dat door Werkgever wordt verlangd, onder meer in geval van non-activiteit of andere reden waardoor niet langer sprake is van zakelijk gebruik, aan Werkgever ter beschikking te worden gesteld.

Artikel 15.Rechtskeuze en slot

1.Op deze arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.Nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepalingen terstond met elkaar in overleg te treden.

Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend:

Te: Te:

——————————————– ——————————————–

Op: Op:

—————————————- ——————————————–