Er zijn mensen die maar weinig op hebben met de wettelijke overlegverplichting tussen OR en bestuurder. Maar tot dusver blijft voor de Wet op de ondernemingsraden de overlegvergadering het hoogtepunt in de vertegenwoordigende medezeggenschap. Maar dan moet het wel goed gebeuren, dat wil zeggen volgens de formele regels die de wet daarvoor stelt.

Zelfs als ondernemingsraad en bestuurder weinig waarde hechten aan formele regels, is het van belang dat er aan wordt voldaan. Er kan altijd een moment komen waarop partijen het eens wat minder met elkaar eens zijn. Regels helpen dan de voortgang.
 

Onderstaande tien regels zijn rechtstreeks afkomstig uit de Wet op de ondernemingsraden.
  • Worden de adviesaanvragen en instemmingverzoeken tenminste eenmaal in de overlegvergadering besproken alvorens de ondernemingsraad met zijn definitieve standpunt komt?
  • Is de overlegpartner van de raad inderdaad de bestuurder, dat wil zeggen degene die is belast met de hoogste dagelijkse leiding?
  • Berust het voorzitterschap van de overlegvergadering bij toerbeurt bij de voorzitter van de ondernemingsraad en de bestuurder? Zo niet, is daarvoor dan in overleg een andere regeling afgesproken?
  • Wordt de agenda voor de overlegvergadering door bestuurder en voorzitter (en secretaris) van de raad gezamenlijk opgesteld?
  • Is de secretaris van de raad ook verantwoordelijk voor het verslag van de overlegvergadering?
  • Worden de verslagen in de volgende overlegvergadering steeds – al dan niet gewijzigd – goedgekeurd?
  • Worden agenda en verslagen in de onderneming bekendgemaakt?
  • Wordt er elk half jaar een overlegvergadering gewijd aan 'de algemene gang van zaken'? Komen hierin inderdaad de grote lijnen van het gevoerde en te voeren beleid aan de orde? Neemt een delegatie van de Raad van Commissarissen, het bestuur of de Raad van Toezicht hieraan deel?
  • Wordt er in deze vergadering melding gemaakt van te verwachten advies- en instemmingaanvragen?
  • Worden er daarbij afspraken gemaakt over het moment en de wijze van betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de verdere ontwikkelingen?

Aan deze tool kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik op eigen risico, HRnetwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.