Inleiding
Het management van Opdrachtgever heeft aangegeven een bewustwordingscampagne te willen starten met als thema's houding, gedrag en samenwerking. Aanleiding hiervoor was de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek scoorden o.a. elkaar aanspreken, het houden aan afspraken, ontwikkelkansen en sturing door management, betrekkelijk laag. Daarnaast is in dit onderzoek aangegeven dat het thema integriteit aandacht verdient. Werkgever geeft aan het moeilijk te vinden inhoud geven aan ontwikkelthema's, onder andere onder druk van volle agenda's.

Doel van dit plan:
Het doel van dit plan is om Binden en Boeien, dat als centrale HRM-doelstelling is geformuleerd, bij opdrachtgever vorm en inhoud te geven. In dit plan worden een aantal thema's en activiteiten voorgesteld om de aandacht voor houding, gedrag en samenwerking een impuls te geven, om iedereen de gelegenheid te geven voor hem/haar relevante issues bespreekbaar te maken, en om persoonlijke ontwikkeling meer mogelijk te maken.

Totstandkoming:
Dit plan is gemaakt door de werkgroep Plan de campagne, welke bestaat uit 2 medewerkers uit de organisatie, een projectsecretaris, en 2 projectmedewerkers.

Thema's
Op basis van input vanuit de werkgroep gerelateerd aan de thema's van de door het Management benoemde gedragsdoelstellingen, stellen wij voor in 2007 / 2008 vier thema's centraal te stellen, te weten
� Samenwerking
� Sturen op resultaat
� Integriteit
� Talent en ambities

Samenwerking
Centraal bij dit thema staan 2 vragen:
1. Hoe werken wij samen? en
2. Hoe zouden we eigenlijk samen willen werken?
Belangrijke issues hierbij zijn o.a. de rol van de leidinggevende als stimulerende kracht, het ontwikkelen van teamgevoel, het streven naar evenwicht in eenieders bijdrage aan het team, het geven en ontvangen van feedback, veiligheid en openheid.

Sturen op Resultaat
Onder het thema sturen op resultaat worden aantal subthema's hangen:

  • (vermeende) Vrijblijvendheid bij afspraken (bv. in functioneringsgesprekken, loopbaan- en beoordelingsgesprekken, hierna omschreven als gesprekscyclus). Waarom is het prettig om afspraken te maken, wanneer en leggen we afspraken vast? Hoe zorgen we voor opvolging van afspraken en hoe borgen we verantwoordelijkheden. 
  • Verdieping van de verschillende gespreksvaardigheden t.b.v. de gesprekscyclus van leidinggevenden en medewerkers. 
  • Organisatie van resultaat: zijn onze richtlijnen en procedures werkbaar? 
  • Planmatig werken.

Integriteit
Omdat opdrachtgever werkt met kwetsbare doelgroepen staat integriteit hoog in het vaandel. Daarom zijn incidenten (er zijn een aantal incidenten geweest in het afgelopen half jaar), als ook de meer alledaagse dilemma's waar medewerkers in hun werk te maken krijgen, belangrijk om te bespreken.

Talent en ambities
Iedereen voelt zich het meest prettig en gewaardeerd, als hij/zij kan doen waar hij goed in is. Doordat Opdrachtgever een aantal turbulente jaren achter de rug heeft, heeft de vraag of iedereen de dingen doet waar hij/zij het beste in is, de afgelopen jaren weinig aandacht gehad, of alleen in negatieve zin bij onvoldoende functioneren.
Om Binden en Boeien daadwerkelijk vorm te geven is het zaak om ruimte te scheppen voor mensen om te leren, om andere ervaringen op te doen, om te experimenteren met andere taken, door appel te doen op aanwezige expertise en kennis.

Aanpak
Activiteiten en ontmoetingen organiseren op alle niveaus van de organisatie, en tussen alle afdelingen en teams. Alle medewerkers worden betrokken bij deelname en voorbereiding van activiteiten. Gespreksonderwerpen passend bij de thema's worden ingebracht door medewerkers,

Randvoorwaarden
Specifiek voor opdrachtgever.

Regie en ondersteuning
Om bijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren, en zorg te dragen dat het plan actueel en urgent blijft, is een strakke regie nodig. Advies is om de regie bij een sleutelfunctionaris/projectleider te beleggen.

Veel van bovenstaand gedachtegoed is geen gemeengoed bij Opdrachtgever. Het durven denken buiten kaders en opdrachten vergt voor zowel management als medewerkers begeleiding en ondersteuning. Advies is om deze ondersteuning en begeleiding ook intensief in te zetten. Diverse vormen van ondersteuning en begeleiding zijn mogelijk, bv. specifiek voor opdrachtgever.

Activiteiten:
Onderstaande activiteiten zijn slechts suggesties, en zullen na vaststelling van dit plan verder worden uitgewerkt.

Managementbijeenkomst
Doel van deze dag:
� gezamenlijk voorbereiden van plan de campagne,
� ondersteuningsafspraken met elkaar maken.
� het "we-doen-dit-samengevoel" stimuleren.

Eenmalig:
Doelgroep: voltallig management

Regulier managementoverleg over houding, gedrag en samenwerking.
Doel:
� Gezamenlijk voorbereiden activiteiten,
� Uitwisselen ervaringen, materiaal,
� Ondersteuning.

Open Space bijeenkomst met het gehele organisatieonderdeel van Opdrachtgever
Doel van deze dag: in een open omgeving iedereen de gelegenheid geven onderwerpen/thema's of expertise aan te dragen en deze in groepen met elkaar te bespreken1.

Werkgroepen
Om de onderwerpen die in de open space aan de orde zijn gekomen, verder uit te diepen, worden voor de meest relevante onderwerpen werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen formuleren zelf een opdracht en een resultaat (wat gaat de werkgroep opleveren). Dit kan b.v. een advies aan het MT zijn, of een (concept) handleiding, of een memo voor de Hoofddirectie.

Workshops Teamontwikkeling/Feedback/Resultaatgerichtheid
Alle teams (inclusief het managementteam) gaan onder begeleiding van een teamcoach aan teamontwikkeling doen. Het campagneteam biedt meerdere (typen) coaches en workshops aan. De teams kiezen zelf de workshop die het beste bij hen past.

Teambezoeken
(Delegaties van) alle teams bezoeken elkaar voor een dagdeel. Doel van deze bezoeken is om kennis te nemen van elkaars doelgroepen, werkwijze, en toekomstig contact te vergemakkelijken.

Managementbijeenkomst over de gesprekscyclus
Maken mindmap2 van de gesprekscyclus
Discussieforum over de vragen:

� Hoe doen wij het eigenlijk
� Hoe kunnen we de gesprekscyclus beter inzetten?
� Vaststellen persoonlijke verbeteracties.

Tussenevaluatie gesprekscyclus
Deze activiteit bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een steekproefonderzoek bij medewerkers, (bijvoorbeeld d.m.v. een enquete of interviews) waarin gevraagd wordt naar (de beleving van) gesprekscyclus-proces en de inhoud van de gesprekken. Tevens wordt gevraagd naar eventuele verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden door het management met elkaar besproken, en vertaalt in persoonlijke verbeteracties. 
  • Het management maakt gezamenlijk een vlootschouw van de gemaakte resultaatafspraken en ontwikkelafspraken. De gemaakte afspraken worden met elkaar besproken op basis van vragen als: hoe geven wij via de gesprekscyclus vorm aan onze organisatiedoelstelling, hoe maken we d.m.v. afspraken de vertaalslag naar de uitvoeringspraktijk, wat voor type afspraken maken wij (ontwikkel- of resultaatafspraken), en waarom, hoeveel afspraken maken wij per medewerker?

Inventarisatie talenten en amitis
Via persoonlijke gesprekken met de leidinggevende (bv.) tijdens de najaarsgesprekken wordt dieper doorgevraagd/doorgesproken over talent en ambities. Hiertoe wordt een inventarisatieverslag gemaakt, waarin is geformuleerd: 

  • Een krachtpunt van betrokkene (bij voorkeur zelf geformuleerd) 
  • Iedereen mag 1 voorstel voor een interne stage, job-rotation of werkbezoek voor zichzelf benoemen. 
  • Kennisveld: iedere medewerker mag 1 (of meerdere) kennisgebieden of expertise opgeven waarvan hij aangeeft dat anderen hem daarvoor kunnen benaderen.

Uitwerken en uitvoeren van talent- en mobiliteitsplan
Op basis van alle inventarisatieverslagen wordt een talent- en mobiliteitsplan gemaakt, waarin in principe alle (reele) voorstellen worden opgenomen3. Dit betekent dat iedereen een talent- of mobiliteitsbevorderende activiteit mag doen. Aan het clustermanagement is te bepalen wat reeel is, en om het te organiseren of te faciliteren.

Integriteit
Rood/Grijs/Groen-bijeenkomsten
Per afdeling (max. 40 medewerkers) worden bijeenkomsten over integriteitthema's gehouden. Vooraf worden alle deelnemers in de gelegenheid gebracht integriteitthema's in te brengen. De medewerkers categoriseren in een forumdiscussie integriteitthema's de ingebrachte thema's als Rood (=niet-integer), Groen (=integer) of Grijs. Per bijeenkomst worden 2 thema's die als grijs gecategoriseerd in werkgroepen nader geanalyseerd in termen van dilemma's, afwegingen, omstandigheden.

———————————————————————————————-
1. Voor de methodiek en organisatie van Open Space wordt verwezen naar de theorie van Harrison Owen. Via Google is eenvoudig informatie hierover te vinden.
2. Voor de methodiek en organisatie van Mind Mapping wordt verwezen naar de theorie van Peter Weiler. Via Google is eenvoudig informatie hierover te vinden.
3. Het uitgangspunt om in principe alle verzoeken te honoreren, vergde veel moed, maar heeft, door goed te plannen en af te stemmen met betrokken medewerkers wonderbaarlijk goed uitgepakt.

———————————————————————————————-