Deze griep verschilt niet zo veel van de normale griep. Het is een nieuwe griep waarvan het raar is dat het een mengvorm is van varkensgriep, vogelgriep en mensengriep. Hiertegen hebben wij nog geen weerstand opgebouwd en een griepprik zal niet tegen deze virusstam helpen. De symptomen zijn hetzelfde als een normale griep: hoge koorts, spierpijn, hoesten, verloren eetlust, koude rillingen en moeheid. Zonder enige behandeling heb je kans op een longontsteking wat je met de dood kunt bekopen.

Je kunt de Mexicaanse griep dus aan het volgende herkennen:

 • Koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid en hoesten

Het zijn dezelfde symptomen als een normale griep, dus op het moment dat je vermoed de nieuwe griep te pakken hebt, neem dan direct contact op met de huisarts doormiddel van een telefoontje. Op deze wijze is het niet mogelijk om andere patiënten te besmetten die in de wachtruimte zitten. De huisarts zal verder oordelen.

Hoe bestrijd je het

Er word hard gewerkt aan een vaccin tegen de Mexicaanse griep. De overheid heeft genoeg vaccins gekocht om de hele Nederlandse bevolking te vaccineren indien het nodig is. Ze verwachten dat het vaccin in de herfst beschikbaar is.
Je hebt ook virusremmers, dat zijn antivirale middelen die de vermeerdering van het virus in het lichaam remt. Ze zorgen ervoor dat mensen minder lang ziek zijn, minder complicaties krijgen en minder besmettelijk zijn. In Nederland zijn verschillende virusremmers die effectief zijn tegen het griepvirus. Dit zijn Oseltamivir, beter bekend als Tamiflu en Zanamivir, beter bekend als Relenze.

Alleen niet iedereen krijgt deze virusremmers. Mensen die griepklachten krijgen (hoge koorts en luchtwegklachten) en tot de risicogroep behoren van de jaarlijkse griepprik, zullen virusremmers krijgen. Ook zwangere vrouwen, kinderen onder de 2 jaar en mensen met een immuun stoornis krijgen virusremmers voorgeschreven als zij griepklachten krijgen.

Het virus verspreid zich vooral via de lucht door praten, hoesten of niezen. Beste is om maatregelen te nemen zodat de kans van besmetting word verkleind.

 • Vermijd contact met mensen met griep 
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep 
 • Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten, niezen of snuiten 
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan 
 • Maak regelmatig schoon 
 • Blijf thuis en blijf uit de buurt van anderen als u griep hebt 
 • Volg de informatie op radio, tv internet en in dagbladen

Op de werkvloer

Als werkgever krijg je ook te maken met de Mexicaanse griep en is het verstandig om je werknemers er op voor te bereiden. Maar hoe kan een werkgever zijn organisatie voorbereiden?

 • Informeer uw werknemers zo goed mogelijk over het verloop van influenza A; 
 • Zorg voor een goed geventileerde werkruimte; 
 • Zorg voor een goede hygiëne op de werplek: wc's, deurklinken en toetsenborden moeten regelmatig schoongemaakt worden; 
 • Vervang katoenen handdoeken door papieren; 
 • Voorkom verspreiding door het vermijden van contact. Denk bijv. aan gescheiden werkplekken, thuiswerk en vergaderen op afstand.

Maak een continuïteitsplan:

 • Inventariseer kritieke activiteiten en medewerkers
 • Inventariseer kwetsbaarheden en afhankelijkheden 
 • Stel prioriteiten en neem weerbaarheidmaatregelen

Wees alert op de symptomen
Zodra iemand merkt dat hij/zij griep (nieuwe influenza A) heeft, dan moet de werknemer direct contact opnemen met de huisarts. Die zal beslissen of de werknemer doorgestuurd wordt naar de GGD.
Als een werkgever het nodig vindt dat zijn werknemer ook contact heeft met de bedrijfsarts, dan zal de werkgever de bedrijfsarts vragen contact op te nemen met de zieke werknemer. Volgens het verzuimprotocol moet de werknemer bereikbaar zijn voor de bedrijfsarts.

Medicijnen verkrijgen
Als een werknemer de nieuwe griep onder de leden heeft dan kan hij op recept van de huisarts de virusremmer Tamiflu gratis krijgen. Ook is Tamiflu gratis te krijgen op recept van de GGD.

Wat moet en kan een werkgever doen
Een werkgever moet zorgen voor voldoende faciliteiten om de hygiëne op de werkvloer te waarborgen.
De algemene zorgplicht omvat de zorg voor de gezondheid van zijn werknemers.

Een werkgever mag een zieke werknemer verplichten om naar huis te gaan.
Op grond van het algemene instructierecht mag de werkgever een werknemer, indien hij/zij schade kan toebrengen aan de bedrijfsvoering, vrijstellen van werkzaamheden. Als er vermoedens zijn dat iemand de Mexicaanse griep heeft dan is dat een goede reden om de werknemer de toegang tot het werk te ontzeggen.

Een werkgever mag een werknemer niet dwingen om onder behandeling van een arts te gaan.
Hij mag hem wel adviseren om onder behandeling te gaan, maar het blijft altijd de keus van de werknemer zelf of die de behandeling gaat volgen of niet. Als het weigeren van een behandeling de genezing vertraagd of belemmert dan is de werkgever niet verplicht om de werknemer loon over de periode van de vertraging of belemmering te betalen.

Een werkgever kan flexibel omgaan met arbeidstijden bij grote uitval van zijn werknemers.
Wanneer dit gebeurd kan de flexibiliteit van de werknemers worden gevraagd op basis van de redelijkheid en billijkheid. Wel moet de werkgever rekening houden met de belangen van de werknemers.

Als het bedrijf niet meer in staat is om aan zijn leveringsplicht te voldoen, kan het dan een geslaagd beroep op overmacht doen?
Afhankelijk van de leveringsvoorwaarden, ligt het niet kunnen leveren vaak in de risicosfeer van het bedrijf (als leverancier). Anders is dit wanneer het bedrijf door overheidsmaatregelen niet meer mag of kan leveren.

Wat moet en kan een werknemer doen
De (verspreiding van) griep voorkomen door gebruik te maken van (papieren) zakdoekjes tijdens het niezen of hoesten, regelmatig de handen wassen en handalcohol gebruiken.

De werknemer is niet verplicht om te melden welke klachten hij/zij heeft. Maar wat als je nou de griep hebt?
De werkgever mag wel vragen wat die gene mankeert en of hij/zij wel of niet in staat is om naar het werk te komen om zijn/haar taken uit te voeren. Als de werknemer weigert om de klachten te vertellen aan de werkgever dan handelt hij/zij daarmee, gezien de besmettelijkheid van deze ziekte, niet als een goed werknemer. Op het moment dat daarmee de bedrijfsvoering van de organisatie wordt benadeeld, kunnen er arbeidsrechtelijke maatregelen worden genomen door de werkgever.

Kan een werknemer zijn werkgever juridisch aansprakelijk stellen wanneer deze zijn zorgplicht niet nakomt met oog op de gezondheid van zijn werknemers?
(Bijvoorbeeld dat hij niet de benodigde hygiënische maatregelen treft.)
De werknemer moet kunnen aantonen dat hij schade heeft geleden en dat die schade is veroorzaakt door zijn werkgever.

Een werknemer mag niet thuisblijven uit voorzorg omdat een van zijn collega's griep heeft. Want het is niet zeker dat de werknemer hierdoor ook de griep krijgt.

Mag een werknemer thuisblijven vanwege de zorg voor zijn naasten?
Dit mag alleen als er sprake is van een calamiteit. Dat kan de werknemer een beroep doen op het calamiteitenverlof voor het treffen van de eerste opvang. Daarnaast staat een beroep op kortdurend zorgverlof voor maximaal 10 dagen bij een fulltime dienstverband open. Het verlof kan geweigerd worden als hierdoor het bedrijf ernstig in de problemen komt door de afwezigheid van de werknemer.