Wat & Wanneer?

Intervisie is een ‘peer coaching’ activiteit in kleine groepen van maximaal zes mensen die een werkcontext of de problemen waarmee ze kampen gemeen hebben. Het is een kans om de visie, ideeën en inbreng van ‘collega’s’ te benutten bij het kijken naar de eigen issues. Intervisie sessies kunnen gefaciliteerd worden, maar na een beetje ervaring kunnen veel groepen er autonoom mee aan de slag. Samengevat is intervisie:

 • Onderlinge advisering
 • T.a.v. werkproblemen
 • In een leergroep van ‘gelijken’, collega’s
 • Binnen een overeengekomen structuur (en in beperkte tijd)
 • In een ervaringsgericht leerproces
 • Tot oplossingen komen

Intervisie kan je in verschillende contexten gebruiken:

 • Als onderdeel van een opleiding, of individueel ontwikkel plan
 • Als netwerk activiteit,
 • Als uitwisselingsmoment tussen collega’s in hetzelfde werkteam
 • Om individuele coaching te ondersteunen en coaches een plek te geven om hun eigen ervaring, vragen, bedenkingen bij hun coaching praktijk een plaats te geven

Waarom?

De objectieven van Intervisie zijn:

 • Problemen, vragen, uitdagingen op het werk met collega’s delen
 • Te oefenen in het analyseren, begrijpen en oplossen van werk gebonden issues
 • Collega’s helpen ‘out of the box’ te denken en nieuwe pistes te ontdekken bij het oplossen van hun problemen en uitdagingen op het werk
 • Solidariteit en samenwerking tot stand brengen bij mensen die met de zelfde soort uitdagingen worstelen

Intervisie:

 • Helpt mensen inzien dat ze kunnen leren uit mekaars ervaring (en uit hun eigen ervaring)
 • Bestrijdt het idee dat je alleen van ‘experts’ kunt leren (mensen die het moeten weten) en geeft aan dat door kritische bevraging kennis kan worden gecreëerd
 • Helpt mensen een aantal belangrijke skills nodig om te leren uit ervaring verder te
  ontwikkelen:
 • Actief luisteren, Empathie en kritische bevraging
 • Creatief denken en innoverend probleem oplossen
 • Analyse en synthese
 • Analyse en synthese
 • Samenwerking en proces begeleiding
 • Professionele netwerking

Hoe?

Je brengt mensen samen in kleine groepjes (4-6). Iedereen brengt tijdens zo’n intervisie sessie één probleem of uitdaging van zijn werk context in, in de groep. De activiteit kan al dan niet door een derde gefaciliteerd worden, maar in ieder geval is het belangrijk om zich aan de timing en het proces te houden. Dit zorgt ervoor dat er niet op een of ander detail wordt in gegaan. Als het goed wordt gedaan, kan in 30 minuten een probleem goed geanalyseerd worden en kan de betrokken ‘eigenaar’ van het probleem een aantal nieuwe aanknopingspunten voor een oplossing ontdekken.

Voor ieder van de ingebrachte issues, zet men de volgende processtappen :

1. Een deelnemer introduceert zijn issue, probleem of uitdaging. Het is belangrijk dat het iets is waar hij momenteel op zijn werk mee te maken heeft en dat hij alleen niet zo meteen ziet
zitten. Het moet een probleem zijn dat nog niet is opgelost, want anders blijft het bij napraten over ‘geschiedenis’. (3 minuten)

2. Dan gaan de andere deelnemers het ingebrachte probleem trachten te verduidelijken door vragen te stellen. Het gaat hier om ‘verheldering’, informatie en nog niet over het
bediscussiëren van bepaalde oplossingen. Het gaat ook niet over het in vraag stellen van stappen die al zijn ondernomen door de eigenaar van het probleem. (10 minuten)

3. Dan zal de intervisiegroep brainstormen over hoe dit probleem kan worden aangepakt, alternatieven om het probleem te benaderen, enz.. Het is goed om hierbij een flip te gebruiken zodat de ideeën ‘zichtbaar’ worden gemaakt voor de hele groep. De ‘eigenaar van het probleem’ neemt niet deel aan de brainstorm, maar luistert en neemt de voorstellen in zich op. Hij/zij reageert of verdedigt zich niet. (10 minuten)

4. Na de brainstorm maakt de groep een snelle synthese en formuleert één of twee aanbevelingen voor verdere aanpak. (2 minuten).

5. Als afsluiter geeft de ‘eigenaar van het probleem’ zijn reactie op wat hij heeft gehoord van
de anderen en geeft aan wat hij meeneemt voor zijn werkpraktijk (5 min.)

Je kan op zo’n intervisiebijeenkomst iedere deelnemer de kans geven 1 ervaren probleem binnen te brengen. Je kan er ook voor kiezen om meer regelmatige bijeenkomsten te hebben en telkens een probleem van slechts 1 deelnemer te bespreken. In dat geval is het natuurlijk wel belangrijk om echt regelmatig bijeen te komen want anders blijven een aantal deelnemers in de kou staan.