Omschrijving

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst het moment van eindigen reeds vaststaat. Het eindtijdstip moet objectief bepaalbaar zijn, dat wil zeggen onafhankelijk van de wil van partijen. Objectief bepaalbaar wil niet zeggen dat de einddatum bekend moet zijn. Partijen kunnen afspreken een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor de duur van een bepaald project. Er is dan geen duidelijke einddatum, maar toch is het einde objectief bepaalbaar, namelijk het moment waarop het project voltooid is.

Doel

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bieden de werkgever de mogelijkheid:
– de geschiktheid van werknemers te beproeven;
– de omvang van het personeelsbestand aan te passen aan de duur van projecten;
– de omvang van het personeelsbestand aan te passen aan fluctuaties in het werkaanbod;
– zieke werknemers voor de duur van de ziekte te vervangen.

Vormen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is:
– kalendermatig (voor de duur van een bepaalde periode);
– voor de duur van een bepaald project;
– voor de duur van een vervanging (bijvoorbeeld een zieke werknemer);
– voor de duur van een seizoen (bijvoorbeeld vakantie), mits het einde objectief bepaalbaar is. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de tijd waarvoor zij is aangegaan verstreken is. Dit betekent dat er geen opzegging vereist is (art. 7:667 lid 1 BW). Tussentijdse opzegging door bedrijf x is wel mogelijk. Er geldt voor bedrijf x een opzegtermijn van 1 maand.

Verlenging

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tweemaal verlengd worden (tot een maximum van in totaal 36 maanden). Wordt de arbeidsovereenkomst voor een derde keer verlengd dan gaat de arbeidsovereenkomst automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Partijen kunnen uiteraard afspreken, dat na beeindiging van de eerste contractperiode de arbeidsovereenkomst bij goed functioneren overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Proeftijd

Ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen.

Proeftijd van maximaal 1 maand:
– overeenkomst voor bepaalde tijd van korter dan 2 jaar;
– overeenkomst voor de duur van een project.

Proeftijd van maximaal 2 maanden:
– overeenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 2 jaar;
– overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Proeftijd altijd schriftelijk vastleggen!

Verschillen tussen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Voor beeindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is in principe opzegging vereist.

De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tot een duur van maximaal 2 jaar) is maximaal 1 maand. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de proeftijd maximaal 2 maanden.

Aandachtspunten:
– geef in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan waarvoor de overeenkomst is aangegaan: voor welke periode, voor de duur van welk project of gedurende de ziekte van welke werknemer;
– denkt u om de maximale lengte van de proeftijd;
– een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan driemaal achter elkaar worden overeengekomen (met een maximum van 36 maanden). De arbeidsovereenkomst kan dus maximaal twee keer worden verlengd. De vierde arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd;
– een medewerker die eerst via een uitzendbureau bij u gewerkt heeft en aansluitend bij u in dienst treedt, gaat de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in. De uitzendperiode was de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
– neem in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen opzegtermijn op. De arbeidsovereenkomst eindigt dan namelijk niet meer van rechtswege!;
– een beding voor tussentijdse opzegging kan handig zijn bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voor een langere periode is aangegaan. Omschrijf dit wel expliciet als 'tussentijdse opzegging'. Op tussentijdse opzeggingen zijn de regels voor opzegging van toepassing: ontslagvergunning, opzegtermijn, ontslagverboden;
– een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die stilzwijgend wordt voortgezet, wordt geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden (met een maximum van 1 jaar)

Praktijkvoorbeeld

Harry heeft na de einddatum van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst van een half jaar gewoon doorgewerkt. Heeft hij nu een vast contract?
Blijft de medewerker doorwerken zonder dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt dan is er sprake van een stilzwijgende verlenging. Het arbeidscontract wordt geacht te zijn voortgezet voor dezelfde duur (met een maximum van een jaar) en onder dezelfde condities als de eerste arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst van Harry wordt dus voor nog een half jaar voortgezet. Pas na een reeks van drie opvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, binnen een periode van maximaal drie jaar, wordt de vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wilt u reageren, info@hrnetwerk.nl of plaats een reactie op ons forum.