Doel

Door de arbeidsverhouding in een arbeidsovereenkomst op te nemen, leggen partijen hun rechten en plichten vast en wordt de overeenkomst gereguleerd door de wettelijke regels die op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.

Voorwaarden aan een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen: – werknemer moet zich verplichten de arbeid persoonlijk te verrichten;
– de werknemer mag zich niet zonder toestemming door een ander laten vervangen;
– de werkgever is verplicht loon te betalen;
– er moet sprake zijn van een gezagsverhouding. De werkgever moet bevoegd zijn aanwijzingen te geven voor de bedongen arbeid;
– de werknemer moet zich gedurende bepaalde tijd voor de werkgever beschikbaar houden, dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst een bepaalde minimum duur moet hebben.

De rechten en plichten van de werkgever en werknemer die een arbeidsovereenkomst gesloten hebben, zijn geregeld in de artikelen 7:610 tot en met 7:689 BW en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA).

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

Een aantal kenmerken van de arbeidsovereenkomst is in het algemeen in een akkoord vastgelegd, zoals:
– de aard van de arbeid;
– het salaris;
– de plaats waar de arbeid wordt verricht;
– de hiërarchische verhouding waarbinnen de arbeid wordt verricht en andere arbeidsvoorwaarden.

De werkgever is ook verplicht hierover de nodige informatie te verstrekken (art. 7:655 BW).

Wijzigen van de arbeidsovereenkomst

De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan noch door de werkgever noch door de werknemer eenzijdig gewijzigd worden. Hiervoor is instemming van beide partijen nodig. Als beide partijen het er over eens zijn, kan de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd. Er kan worden volstaan met het wijzigen van bepaalde artikelen of met een aanvullende overeenkomst. Het is dan niet noodzakelijk een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen.

Voor kleinere wijzigingen in de taak van de werknemer is geen aanpassing van de arbeidsovereenkomst nodig. Binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid heeft de werkgever de mogelijkheid om de inhoud van de arbeidsovereenkomst, met name waar het gaat om de taak van de werknemer, aan te passen aan wisselende organisatorische en technische omstandigheden. Ook enige aanpassing van de werktijden zal de werknemer moeten accepteren in geval de werkgever hierbij een uitdrukkelijk belang heeft.

Anti –ronselbeding

Steeds vaker wordt een anti-ronselbeding opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Het anti-ronselbeding verbiedt werknemers direct of indirect andere werknemers weg te lokken c.q. te benaderen voor een andere baan. Nog explicieter kan een verbod op het in dienst nemen van andere werknemers worden opgenomen. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld een kans bestaat dat een werknemer een eigen bedrijf start en daarvoor collega’s zou willen aannemen.
Vaak wordt een termijn voor dit verbod afgesproken, evenals een dwangsom bij overtreding.

Vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst

Na inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid kan een arbeidsverhouding, die niet als een arbeidsovereenkomst bestempeld is, vermoed worden toch een arbeidsovereenkomst te zijn. Dit is het geval als aan de hiervoor genoemde voorwaarden waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen, gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende minimaal 20 uur per maand, is voldaan. Het gaat hier om een vermoeden. De werknemer hoeft niet aan te tonen dat er een arbeidsovereenkomst bestaat. De bewijslast ligt bij de werkgever om aan te tonen dat er geen arbeidsovereenkomst is.

Aandachtspunten
– zorg er voor dat beide partijen de arbeidsovereenkomst ondertekenen;
– raadpleeg eventueel een jurist bij het opmaken en/of beoordelen van de arbeidsovereenkomst;
– bewaar de arbeidsovereenkomst in een personeelsdossier;
– pas bij grotere wijzigingen in de functie van de werknemer de arbeidsovereenkomst aan. Hierover is overeenstemming nodig tussen werkgever en werknemer;
– zorg ervoor dat bij een ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding opnieuw overeengekomen wordt;
– beveilig uw bestanden in de computer;
– voer eventueel een wachttijd in voor toetreding tot de pensioenregeling. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer pas een jaar na indiensttreding in de pensioenregeling kan worden opgenomen of dat de werknemer de leeftijd van 25 jaar moet hebben bereikt alvorens hij kan toetreden tot de pensioenregeling;
– overweeg om min of meer variabele regelingen niet in de arbeidsovereenkomst op te nemen, maar in een separate (bruikleen) overeenkomst. Zo houdt u de arbeidsovereenkomst slank;
– wel of geen anti-ronselbeding opnemen;
– laat eventueel de toetreding tot de premiespaar- en/of spaarloonregeling pas plaatsvinden na afloop van de proeftijd.

Checklist arbeidsovereenkomst

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, dient u het volgende op te nemen:
– naam en plaats van de werkgever;
– naam, geboortedatum, woonplaats van de werknemer;
– plaats waar de arbeid wordt verricht (standplaats);
– functieaanduiding;
– datum indiensttreding;
– of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd;
– salaris;
– vakantietoeslag;
– aantal vakantiedagen;
– opzegtermijn;
– percentage van het loon dat tijdens ziekte wordt doorbetaald;
– datum + plaats van opmaken van de arbeidsovereenkomst.

Verder kunnen worden opgenomen:

– proeftijd;
– geheimhoudingsbeding;
– concurrentie-/relatiebeding;
– onkostenvergoedingen;
– autoregeling;
– pensioenregeling;
– bedrijfsspaarregeling;
– verbod van nevenwerkzaamheden;
– studiekostenregeling;
– provisieregeling.

Wilt u reageren, www.info@hrnetwerk.nlof plaats een reactie op ons forum