Doorbetalen bij ziekte

Gedurende twee jaar ziekte bent u verplicht tot doorbetalen van minimaal 70 % van het loon. Tijdens het eerste ziektejaar geldt bovendien dat de werknemer recht heeft op tenminste het wettelijk minimumloon. Op grond van een van toepassing zijnde cao kunnen andere afspraken gelden. Controleer daarom altijd de cao. Als voor u op basis van de arbeidsovereenkomst of cao geen aanvullende plicht tot doorbetalen bij ziekte van 100 % geldt en uw werknemer weer aan het werk gaat, kan onduidelijk zijn of u deze werknemer voor de uren dat hij weer aan het werk is, 70 % of 100 % van zijn loon dient uit te betalen. Antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie. Er dient bepaald te worden of er sprake is van therapeutisch werken of gedeeltelijke werkhervatting.

 

Therapeutisch werken

Bij therapeutisch werken worden werkzaamheden verricht die uit medisch oogpunt wenselijk zijn om de re-integratie van de werknemer te bevorderen. Het gaat daarbij om werkzaamheden waaraan geen loonwaarde kan worden gekoppeld. Daar is bijvoorbeeld sprake van als de werknemer weer aan het werk gaat, maar nog onduidelijk is of hij ook daadwerkelijk zijn eigen werkzaamheden weer zal kunnen gaan uitvoeren. Ook wordt therapeutisch werken ingezet om de afstand tot de werkomgeving te verkleinen en het werkritme op te bouwen. Wanneer de werknemer op therapeutische basis weer komt werken, hoeft er nog steeds maar 70 % van het loon doorbetaald te worden (tenzij bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst een loondoorbetaling van meer dan 70 % overeengekomen is of op grond van de cao andere afspraken gelden).

 

Gedeeltelijke werkhervatting

Bij gedeeltelijke werkhervatting hervat de werknemer zijn eigen werkzaamheden weer gedeeltelijk. Hoewel de werknemer dan nog steeds arbeidsongeschikt is, brengt goed werkgeverschap met zich mee dat werknemer over de uren dat hij zijn eigen arbeid weer verricht wel 100 % van zijn loon doorbetaald krijgt. Het zou immers niet redelijk en billijk zijn, als de werknemer voor de uren dat hij zijn eigen arbeid verricht, niet 100 % van zijn loon zou ontvangen. Voor de uren dat werknemer zijn eigen werkzaamheden nog niet heeft hervat, geldt een loondoorbetaling bij ziekte van 70 %. Wederom tenzij in de arbeidsovereenkomst een loondoorbetaling van meer dan 70 % overeengekomen is of op grond van de cao andere afspraken gelden. Het is daarom raadzaam altijd na te gaan wat de afspraken zijn die in de arbeidsovereenkomst, een personeelsregeling en/of de cao zijn opgenomen.