De nota Men is zo oud als men zich voelt, die op 28 mei 2008 aan de Tweede Kamer is aangeboden, bevat het voorstel tot introductie van een vrijwillig uitstel van de ingangsdatum van de AOW-uitkering na het 65ste levensjaar, onder gelijktijdige actuariële verhoging van de AOW over de resterende uitkeringsperiode. Deze verhoging is in het voorstel afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting die geldt voor leeftijdsgenoten ten tijde van de ingangsdatum van de AOW.

Bij de uitwerking van het voorstel tot flexibilisering van de ingang van de AOW bestaat
behoefte aan betrouwbare en publiek toegankelijke statistische informatie over de gemiddelde resterende levensverwachting van mannen en vrouwen bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd. Deze informatie dient periodiek te worden herzien in het licht van wijzigingen in die levensverwachting.

Aan het CBS is gevraagd om deze gemiddelde resterende levensverwachting te berekenen.
In deze rapportage worden de resultaten van een eerste verkennende studie gepresenteerd.

In overleg tussen SZW en CBS is er voor gekozen om de methode van Brunborg te volgen
voor deze verkennende studie. In het artikel van Brunborg (Brunborg, 2007) wordt
een beschrijving gegeven van het onderzoek door Statistics Norway in het kader van de
hervorming van het pensioensysteem in Noorwegen.

Download het dossier Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek hier