Iedere werknemer heeft recht op vakantie. In Nederland geld per jaar een wettelijk minimum van 4x de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit kan in de cao of in de arbeidsovereenkomst anders opgenomen zijn, maar mag niet minder dan deze 4x de arbeidsduur per week zijn. De werkgever zal de werknemer tijdens deze vakantie moeten doorbetalen.

Ziektedagen mogen als vakantiedagen aangemerkt worden, dit mag echter alleen als er aan twee voorwaarden wordt voldaan. Deze afspraak moet in de arbeidsovereenkomst of cao zijn gemaakt, of de werknemer moet toestemming geven. Dit mag alleen als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook wanneer de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie.

De werkgever heeft de verplichting om de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om tenminste de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De vaststelling kan worden geregeld in de CAO of individuele arbeidsovereenkomst, zoals bij bijvoorbeeld docenten. Als dat niet is gebeurd stelt de werkgever het begin en einde van de vakantie vast en moet hij daarbij in beginsel de wensen van de werknemer volgen.

Wanneer dit in de cao of arbeidsovereenkomst staat, mag er afstand gedaan worden van de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen zullen dan wel afgekocht moeten worden door de werkgever.

Dit geldt ook voor het tegoed aan vakantiedagen dat de werknemer nog heeft bij uitdiensttreding. Bij de nieuwe werkgever begint de opbouw van vakantie van voor af aan. Wel heeft de werknemer tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op vakantie, zonder behoud van loon, gedurende de periode die hij bij zijn oude werkgever heeft opgebouwd. Weer geldt dat bij schriftelijke overeenkomst van dit uitgangspunt kan worden afgeweken, maar niet voor wat betreft de wettelijke vakantiedagen.

Sinds 1 januari 2012 zijn vakantiedagen nog 6 maanden geldig in het volgende jaar. De niet gebruikte vakantiedagen van 2013 vervallen dan op 1 juli 2014. Dit geld niet voor de vakantiedagen van voor 2012, deze zijn vijf jaar geldig.