Wat is seksuele intimidatie:

De Arbo-wet omschrijf seksuele intimidatie als volgt:

Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van een van de volgende punten:

– onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
– onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
– dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creeren, dan welheeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreeerd.

Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie intimiteiten zijn van een persoon jegens een ander die door deze laatste persoon als niet gewenst beschouwd worden.

Wat valt onder seksuele intimidatie:

 • Langdurig staren.
 • Handtastelijkheden.
 • Seksueel getinte opmerkingen of gebaren.
 • Aanranding /verkrachting (hiervan moet ook aangifte gedaan worden bij de politie, het strafrecht is hier van toepassing).

Wat zegt de wet:

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht om seksuele intimidatie te bestrijden:

Art. 4-2 AW:

2. De werkgever voert, binnen het algemene , arbeidsomstandighedenbeleid een beleid met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld.

Wat betekent dit voor HR:

Als afdeling moet u er dus voor zorggedragen dat de organisatie waarin u werkzaam bent beschikt over een beleid inzake seksuele intimidatie. Wanneer een organisatie te weinig doet aan een dergelijk beleid dan kan de werkgever verplicht (zorgplicht) worden een schadevergoeding uit te keren voor de immateriele schade (smartengeld) in geval van seksuele intimidatie. Buiten dit gevolg kunnen ook daling van de productiviteit, verslechtering van de werksfeer, negatieve publiciteit omtrent de organisatie en hogere kosten voor eventuele werving van nieuw personeel (en inwerken hiervan) gevolgen zijn van een slecht beleid op het gebied van seksuele intimidatie wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Ook kan er in de CAO een regeling vermeld staan omtrent seksuele intimidatie, houdt hier dan ook rekening mee en maak deze bekend binnen uw organisatie.

Er dient besef te ontstaan dat seksueel intimiderend gedrag niet getolereerd wordt en dat daar mogelijk sancties op staan. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden, het door hen openlijk aanpakken van bepaald gedrag, het in het werkoverleg bespreken van gewenste omgangsvormen zijn hierbij essentieel. De werkgever kan sancties opleggen door bijvoorbeeld mensen over te plaatsen, openlijk afkeuring te laten blijken, schorsen van de medewerker en in sommige gevallen zelfs overgaan tot ontslag op staan de voet.

Aanvullend kan gekozen worden voor (aanbevolen!):

 • Gedragsregels.
 • Klachtenprocedure.
 • Vertrouwenspersoon.
 • Bij voorkeur over een eigen werkplek beschikken.
 • Thuis bereikbaar zijn.
 • Wanneer nodig nader geschoold worden.
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken om in contact kunnen treden met verschillende personen in de organisatie, op meerdere niveaus.

Houd bij een beleid inzake seksuele intimidatie er rekening mee dat een werknemer niet alleen door een medewerknemer/leidingevende seksuele intimidatie kan ondervinden maar ook door derden zoals gasten, klanten en patienten.

Wat betekent dit voor de werknemer:

Individuele werknemers kunnen met beroep op de ARBO-wet werk weigeren of onderbreken als ze door seksuele intimidatie hun werk niet meer kunnen doen. Ze genieten ontslagbescherming wanneer ze een klacht op basis van de ARBO-wet indienen.

Veel werknemers zullen onder druk voor seksuele intimidatie kiezen voor de ziektewet, zorg voor een goede opvang binnen de organisatie en afhandeling van de situatie. Desnoods door inschakeling van een externe professional. Verder kunnen werknemers altijd terecht bij Slachtofferhulp Nederland.