Wet Flexibel Werken
Het kabinet heeft in april 2015 toegestemd met de transformatie van de Wet Aanpassing Arbeidsduur tot Wet Flexibel Werken. Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2016 een verzoek indienen voor de aanpassing van de arbeidstijden en/of arbeidsplaats. Het verzoek kan pas ingediend worden als de werknemer een half jaar in dienst is. Voor de wetswijziging kon je als werknemer alleen een verzoek indienen voor de aanpassing van de arbeidstijden.

 

Aanpassing Werkkostenregeling (WKR)
De formulering van de gebruikelijkheidscriterium van de WKR wordt per 1 januari 2016 aangescherpt. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat er werkgevers zijn die bonussen onterecht in de vrije ruimte stoppen.

 

Wet aanpak Schijnconstructies (WAS)
De Wet aanpak Schijnconstructies is een nieuwe wet die vanaf 1 januari 2016 van kracht is. Deze wet verbiedt werknemers om de huur en/of verzekeringspremiers met looninhouding te betalen uit een gedeelte van het eigen loon.

o   Specificeren op loonstrook
Werkgevers moeten per 1 januari 2016 precies aangeven waar het loon uit bestaat. Dit moet verwarring bij de werknemers voorkomen. Werkgevers die zich niet aan deze wet houden kunnen een boete opgelegd krijgen.
 

o   Girale betaling
Werkgevers zijn verplicht om vanaf 1 januari 2016 een gedeelte van het loon giraal over te maken aan de werknemers, het gaat om het deel van het loon dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Voor de werknemers die minder dan vier dagen per week dienstverlening aan huis verrichten geldt dit niet.

 

 AOW
Plannen voor de verhoging van de AOW-leeftijd werd in 2012 al aangekondigd. Vanaf 1 januari 2016 zijn de plannen aangepast en wordt de AOW-leeftijd verhoogd. De AOW-leeftijd is per 1 januari 2016 verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. Deze verhoging geldt alleen voor werknemers die geboren zijn tussen 30 september 1950 en 1 juli 1951. De AOW-leeftijd wordt in 2018 verhoogd naar 66 jaar en tot 67 jaar in het jaar 2021. Vanaf 2016 wordt de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden verhoogd en in stappen van vier maanden vanaf 2018.

 

 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Deze wet is op 1 januari 2016 van start gegaan. Met deze wet probeert de overheid het voor werknemers aantrekkelijk te maken om na de AOW-leeftijd door te werken. AOW-gerechtigden hebben recht op het minimumloon en de werkgevers hoeven minder lang het loon door te betalen bij ziekte van de AOW-gerechtigde. Op dit moment zijn de AOW-gerechtigden vaak werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst of als zzp’er. Deze wet is ook van belang voor de jongere werknemers. In de publieke sector is het nu net als bij de private sector, ook verplicht om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Werkgevers zijn niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om werkuren uit te breiden.

o   Recht op ZW-uitkering
AOW-gerechtigden die geen recht meer hebben op loondoorbetaling van de werkgever, hebben recht op een Ziektewetuitkering met een maximum van dertien weken. Deze Ziektewetuitkering is belangrijk voor AOW-gerechtigden die op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding werken, en voor de werknemers van wie het contract voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode.

 

Uitkering Aanvullend pensioen
Per 1 januari 2016 is de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet gestegen. Gepensioneerden betaalden in 2015 4,86% premie en in 2016 is dit gestegen tot 5,50%. De belasting in de eerste schijf van 18,60% stijgt naar 18,65%, de uitkering aanvullend pensioen kan hierdoor lager uitvallen in 2016.

 

Wet werk en zekerheid
De overheid wil met de nieuwe Wet werk en Zekerheid (Wwz), werkgevers en werknemers mogelijkheden bieden om te groeien in een veranderende arbeidsmarkt. In 2016 is het laatste deel van de wet ingevoerd, sinds 1 januari 2015 werd de wet in delen ingevoerd.

o   WW duur verkort
De WW duur zal stapsgewijs verkort worden vanaf 2016 tot 2019. De maximale duur van de WW wordt verkort van 38 tot 24 maanden. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben nog de mogelijkheid om de WW-duur door een private aanvulling te verlengen met 14 maanden.
 

o   WGA-uitkering
Net als de duur voor de WW, wordt ook de duur van de WGA-uitkering verkort van 38 tot 24 maanden. De opbouw van het recht voor de WGA-uitkering zal vanaf 1 januari 2016 hetzelfde verlopen als bij de WW.
 

o   IOW-uitkering
Oudere werklozen kunnen vanaf 1 januari 2016 in aanmerking komen voor een IOW-uitkering na de afloop van hun WW-uitkering. De uitkering wordt ook verhoogd vanaf 1 januari.
 

o   IOAW-uitkering
Oudere werklozen kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering na de afloop van de WW-uitkering. Deze uitkering geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 1965 geboren zijn en op de eerste dag van de WW of WGA, 50 jaar en/of ouder zijn. Alleenstaande IOW-ers hoeven naast deze uitkering niet ook nog een uitkering aan te vragen op basis van de Toeslagenwet.

 

Transitievergoeding verhoogd
Werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest bij een werkgever hebben recht op een transitievergoeding, als het contract is beëindigd door de werkgever. Deze vergoeding wordt verhoogd om mee te gaan met de lonen. Volgens het Centraal Planbureau zijn de lonen ongeveer 1,4% gestegen. De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 januari maximaal 75.000, -.

 

Vervanging verklaring arbeidsrelatie
De VAR wordt per 1 april 2016 vervangen door de nieuwe VAR-verklaring. Het is de bedoeling dat de VAR vanaf 1 april 2016 per sector vervangen word. Mensen die in 2015 over een VAR-verklaring beschikken hoeven voor 2016 niet een nieuwe aan te vragen. De opdrachtgever wordt vanaf 1 april 2016 verantwoordelijk om te beschikken over de juiste kwalificatie van de samenwerking.

 

Wet taaleis Participatiewet
Alle bijstandsgerechtigden in Nederland die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen worden verplicht om vanaf 1 januari 2016 de Nederlandse taal te leren. De taal belemmerde de bijstandsgerechtigden bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt. Deze wet geldt voor alle bijstandsgerechtigden.

 

Meer controles inspectie SZW voor aanpak hoge werkdruk
In 2016 gaat de inspectie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer controles uitvoeren bij werkgevers. Ze willen daarmee kijken of werkgevers er wel alles aan doen om psychische klachten bij werknemers te voorkomen. Jaarlijks hebben we te maken met 6 miljoen verzuimdagen door onder andere werkdruk, werkstress en pestgedrag.

 

Vervroeging zwangerschapsverlof
Vrouwen die in verwachting zijn van een meerling krijgen een uitbreiding van het zwangerschapsverlof met 4 weken. Het zogenoemde meerlingenverlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Vanaf 1 april 2016 krijgen de vrouwen recht op deze vervroeging van het verlof. Een groot deel van deze doelgroep maken vanaf de tiende week voor de verwachte bevallingsdatum gebruik van het ziekteverlof en ontvangen een uitkering in het kader van de Ziektewet.

 

Uitbreiding vaderverlof
In 2016 wordt door het kabinet het betaald kraamverlof uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Dit geeft de partner meer ruimte om tijd door te brengen met zijn kind. Per jaar zijn er 165.000 partners die baat hebben bij deze uitbreiding.