Een nieuw jaar brengt veranderingen met zich mee. Begin 2018 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden op gebied van wet- en regelgeving welke interessant zijn voor het HR-vak.

Minimumloon voor stukloon en meerwerk
Per 1 januari 2018 moeten werknemers bij stukloon voor ieder gewerkt uur minimaal het minimumuurloon verdienen. Bij overwerk moet de werkgever ook minstens het minimumloon betalen over de extra uren. Over deze uren wordt ook vakantiebijslag betaald. Hier mag niet van afgeweken worden middels een cao.

Minimumloon bij opdrachtovereenkomst
Medewerkers met een opdrachtovereenkomst vallen onder de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit geldt ook voor mensen die een andere overeenkomst kennen tegen beloning, hierbij valt te denken aan een aannemersovereenkomst of vervoersovereenkomst. Deze wijziging geldt niet voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers), deze hebben een andere positie op de arbeidsmarkt.

Verlaging leeftijd no-riskpolis oudere werknemers
Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd wanneer deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat hierbij om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van deze werknemer over. Ook leidt de ziekte niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Het loonkostenvoordeel
Per 1 januari 2018 worden premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen voor het loonkostenvoordeel (LKV). Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers, en werknemers met een beperking in dienst nemen of houden. Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen voor oudere, en arbeidsgehandicapte werknemers. Het LKV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Jeugd-LIV
Vanaf 1 januari 2018 is het jeugd-LIV ingegaan. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen vanwege de per 1 juli 2017 ingegane verhoging van het minimumjeugdloon, voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Dit moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen.  Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019 (over het jaar 2018).

De AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is per 1 januari 2018 omhoog gegaan naar 66 jaar. In 2017 was de AOW-leeftijd 65 jaar en 9 maanden. De reden voor het verhogen van de AOW-leeftijd is omdat dit helpt de overheidsfinanciën op orde te brengen en de huidige AOW-regeling betaalbaar te houden.

Verhoging minimumloon
Per 1 januari 2018 is het minimumloon verhoogd.

Werkbonus vervalt
De werkbonus is per 1 januari 2018 komen te vervallen.

Transitievergoeding
Het maximum voor transitievergoeding bedraagt €79.000,- of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan €79.000,-. In 2017 was dit €77.000,-.

Uitbreiding meerlingenverlof
Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof wordt verhoogd van 16 weken naar minimaal 20 weken. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum (flexibiliseringsperiode). Na de bevalling is er recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Bescherming persoonsgegevens wordt uitgebreid
Naar verwachting wordt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast aan een nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belangrijke veranderingen hierbij zijn:

  • Werkgevers moeten zelf meer gaan vastleggen over welke gegevens zij verwerken en waarom;
  • Consumenten krijgen meer rechten, zoals het recht op overdragen van persoonlijke gegevens;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld door de invoering van een ‘data protection offer’ voor grote organisaties;
  • Meer onafhankelijkheid en bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Basiscontract Arbodienstverlening
Werkgevers hebben de plicht met hun arbodienstverlener een basiscontract af te sluiten. Tot 1 juli 2018 hebben werkgevers de mogelijkheid om bestaande contracten aan te passen of een nieuw contract aan te gaan. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.