Verval artikel meer tijdelijke contracten voor werknemers jonger dan 27 jaar

Jongeren tot 27 jaar vallen op dit moment onder een tijdelijke speciale regeling. Zij mogen langer via een tijdelijk contract werken. Dit is geregeld in artikel 7:668a lid 6 BW. Op grond van die regeling is het mogelijk om jongeren tot 27 jaar 4 in plaats van 3 contracten voor bepaalde tijd achtereen aan te bieden. Ook is het mogelijk om voor een periode van maximaal 48 maanden in plaats van 36 maanden contracten voor bepaalde tijd aan te bieden. De contracten binnen de genoemde grenzen lopen van rechtswege af na het einde van de termijn. Het artikel zal echter met ingang van 1 januari 2012 komen te vervallen. De extra flexibiliteit voor werkgevers komt daarmee tot een einde.

Contracten die reeds zijn afgesloten voor 1 januari 2012 blijven gewoon geldig, mits de jongere gedurende de loop van de termijn jonger dan 27 jaar blijft.

Beëindigng van de verruiming van het onmisbaarheidscriterium

In verband met de economische crisis is op 1 augustus 2009 het Ontslagbesluit aangepast. Er is een verruiming van het onmisbaarheidscriterium ingevoerd om werkgevers meer ruimte te geven voor hen waardevolle werknemers te behouden in geval van collectief ontslag. In het Ontslagbesluit is geregeld dat voor het bepalen van de ontslagkeuze bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel van toepassing is. De verruiming van het onmisbaarheidscriterium stelde de werkgever in staat af te wijken van het afspiegelingsbeginsel en werknemers te behouden die over zodanige kennis en bekwaamheden beschikten, dat hun ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk zou zijn. De regeling werd niet meer nodig geacht en is met ingang van 1 oktober 2011 ingetrokken. De oude regeling van het Ontslagbesluit geldt inmiddels weer.

Einde spaarloonregeling

De spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Dit betekent dat het opgebouwde spaarloon met ingang van 1 januari 2012 vrij op te nemen is.