Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (automatisch) nadat de looptijd daarvan is verstreken. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van een werkgever – bijvoorbeeld op grond van de redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad – wordt verlangd dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt respectievelijk een schadevergoeding betaalt wegens het niet voorzetten van het dienstverband. In de navolgende zaak lijkt het erop dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met werkneemster niet heeft verlengd omdat zij zwanger is. Wanneer dat daadwerkelijk komt vast te staan, levert dat een onrechtmatige daad op met alle gevolgen van dien.