Uitzendwerkgever of (onder)aanneming met zzpers?

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (verder: SNCU) is in 2004 opgericht door werknemers- en werkgeversorganisaties in de uitzendbranche en heeft als doelstelling het creëren van goede arbeidsverhoudingen binnen de uitzendbranche. SNCU heeft onder meer als taak het toezien op een correcte naleving van de (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (verder: CAO SFU). Een werkgever die, na ingebrekestelling door of namens SNCU, gedurende ten minste 14 dagen in gebreke blijft om de door SNCU verzochte gegevens te verstrekken waaruit blijkt hoe de werkgever de cao’s naleeft, danwel onjuiste gegevens verstrekt, is door dat enkele feit op grond van de cao’s verplicht om aan SNCU een forfaitaire schadevergoeding te betalen. In deze zaak was de vraag aan de orde of ‘Vastgoed’ aangemerkt diende te worden als een uitzendwerkgever of als een onderaannemer met ZZP-ers. Immers, indien Vastgoed een uitzendwerkgever is valt zij onder de werkingssfeer van de cao’s en is zij gehouden de forfaitaire schadevergoeding aan SNCU te betalen.

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password