Werkgever benadrukt gedragscode onvoldoende: boete

 

Gedragscodes zoals bijvoorbeeld internetcodes en ethische codes worden steeds vaker door werkgevers ingezet bij het voorkomen van ongewenst gedrag van werknemers. Naast de inhoud van dergelijke gedragscodes is ook een correcte implementatie binnen het bedrijf van belang. Aan aandacht voor de implementatie ontbreekt het in de praktijk nog wel eens en dit kan vervelende (financiële) gevolgen voor werkgevers hebben. Zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Nijmegen van 5 juni 2007 blijkt dat een werkgever niet kan volstaan met slechts het op intranet plaatsen van een gedragscode. Van een werkgever mag verwacht worden dat hij de gedragscode aan zijn werknemers uitdeelt en de gedragscode bespreekt op tijdens bijvoorbeeld vergaderingen of personeelsbijeenkomsten. Er wordt zelfs wel gesuggereerd dat een werkgever de gedragscode zou moeten laten ondertekenen door zijn werknemers.

In deze zaak gaat het om een werknemer die in dienst is van een woningcorporatie. De werknemer blijkt naast zijn baan bij de woningcorporatie ook nog een eigen pizzeria in het buitenland te hebben. Van deze nevenwerkzaamheden heeft hij zijn werkgever, ondanks dat dit volgens de CAO verplicht is, niet in kennis gesteld. Toen de werkgever hier lucht van kreeg, heeft hij de werkgever alsnog tijdelijke toestemming gegeven voor de exploitatie van zijn pizzeria gegeven. Dit in verband met de verkoop van de pizzeria.

De werkgever heeft vervolgens een gedragscode opgesteld en op intranet geplaatst. Deze gedragscode bepaalt onder andere dat werknemers schriftelijke toestemming van de werkgever nodig hebben voor het hebben van betaalde nevenfuncties. Ondanks de gedragscode neemt de betreffende werknemer zonder toestemming van werkgever geld aan van bewoners voor het leegmaken van een woning. De werkgever schorst de werknemer, op grond van overtreding van de gedragscode, wegens het ongeoorloofd verrichten van nevenactiviteiten.

Na de schorsing dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter te Nijmegen Werkgever verzoekt om ontbinding wegens het herhaaldelijk handelen in strijd met de gedragscode. De werkgever wijst hierbij op zowel de bepalingen uit de CAO als op de gedragscode en het feit dat de werknemer reeds eerder op het verbod is gewezen en is gewaarschuwd voor de gevolgen van overtreding van het verbod.

De kantonrechter constateert weliswaar dat de werknemer het betreffende verbod verschillende keren heeft overtreden, de werkgever wordt echter verweten dat “het plaatsen op intranet onvoldoende is om medewerkers van de gedragscode en de gevolgen van (herhaalde) overtreding daarvan bewust te maken”. De werkgever heeft de invoering van de gedragscode slechts beperkt tot het plaatsen van de gedragscode op intranet en dit is onvoldoende, aldus de kantonrechter. Verwacht had mogen worden dat hiernaast door middel van bijvoorbeeld een training of een andere vorm van mondelinge kennisoverdracht, de invoering van de gedragscode begeleidt was. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek dan ook af.

(www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BA7119)

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Nathalie Wolters (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92) of mw. mr. Marijke Oosterom (Van Diepen Van der Kroef Den Haag, 070 360 3151).

Niks

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).