HR Jurisprudentie

1 november 2012
Op 26 september 2012 heeft de kantonrechter te Breda zich uitgelaten over de vraag of werkgever een beroep op het eenzijdig wijzigingbeding in de arbeidsovereenkomst toekwam om de arbeidsduur van werkneemster terug te brengen van 26 uur naar 20 uur...
24 oktober 2012
Werkneemster weigert iedere medewerking aan een wijziging van de arbeidsovereenkomst en neemt zelf geen initiatieven om tot een oplossing te komen. Dit leidt tot een verstoorde arbeidsverhouding, zodat de kantonrechter op verzoek van werkgever de arbeidsovereenkomst ontbindt zonder toekenning van...
10 oktober 2012
In de zaak die op 24 augustus 2012 voor de kort geding kantonrechter ’s-Gravenhage speelde had een werkgever abusievelijk het volledige brutobedrag aan achterstallig salaris aan werknemer betaald in plaats van het nettobedrag. De kantonrechter ’s-Gravenhage oordeelde dat werknemer het...
5 oktober 2012
Alcohol- en drugsverslaving veroorzaken voor een werkgever vaak problemen op de werkvloer. Wil een werkgever hier arbeidsrechtelijke gevolgen aan verbinden dan zal een werkgever een goed dossier op moeten bouwen over de werknemer die de problemen veroorzaakt.  In de onderhavige...
21 september 2012
Een non-concurrentiebeding is slechts geldig als deze schriftelijk is overeengekomen met de werknemer. Op 21 augustus 2012 heeft het gerechtshof Arnhem echter geoordeeld dat een non-concurrentiebeding niet opnieuw schriftelijk hoeft te worden overeengekomen wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt...
13 september 2012
In de zaak die op 29 augustus 2012 voor de kantonrechter Amsterdam speelde, oordeelde de kantonrechter over de vraag of een erfgename recht heeft op uitkering van een aan een inmiddels overleden werknemer toegekende beëindigingsvergoeding en jubileumgratificatie.
4 september 2012
De kantonrechter Amersfoort oordeelde dat het enkele feit dat werkneemster privéschulden heeft haar niet ongeschikt maakt voor een functie met een adviserende rol bij een bank. Het door werkgever ingediende ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Werkneemster is op 1 maart 2012 voor...
3 september 2012
In deze zaak oordeelt de kantonrechter in hoeverre een werknemer concurrerende werkzaamheden gaat verrichten bij zijn nieuwe werkgever. De kantonrechter weegt hierbij de belangen van beide partijen af en oordeelt dat het beding voor enkele maanden dient te worden geschorst...
27 augustus 2012
Op 25 juli 2012 heeft de kantonrechter te Heerenveen bepaald dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op doorbetaling van loon als die werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou...
16 augustus 2012
In meerdere zaken heeft de rechter zich gebogen over de vraag of vakantiedagen kunnen vererven. Met andere woorden gaat de aanspraak op vakantiedagen (het recht op uitbetaling daarvan) over op de erfgenamen? De kantonrechter te Assen, die in 2009 nog...