HR Jurisprudentie

27 juli 2011
Inleiding In onderhavige zaak dient de kantonrechter te bepalen of het weigeren om aanwijzingen op te volgen en het geven van een duw aan de leidinggevende als dringende reden voor ontslag kunnen worden aangenomen.
22 juli 2011
In de onderhavige zaak is werkneemster op 11 maart 2011 geschorst op verdenking van fraude en misbruik van opiaten. De werkgever verzocht daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft bij zijn beoordeling een algemeen toetsingskader voor ontbindingsverzoeken bij delictuele...
13 juli 2011
In deze zaak dient de kantonrechter van de Rechtbank Zwolle zich uit te laten over de vraag of er een voldoende reden is om de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden, dan wel een verandering in de omstandigheden te ontbinden, omdat...
7 juli 2011
  Op 17 mei 2011 heeft het hof ’s-Hertogenbosch zich uitgesproken over het ‘habe nichts’-verweer. Dit verweer maakt onderdeel uit van de toets of een ontslag kennelijk onredelijkheid is. Door schadevergoeding af te wijzen op grond van het ‘habe nichts’-verweer,...
1 juli 2011
  In de zaak die op 16 juni 2011 voor de kantonrechter van de Rechtbank Almelo speelde, werd de vraag gesteld of werkgever gerechtigd was om eenzijdig de functie van werknemer te wijzigen en hem over te plaatsen naar een...
23 juni 2011
    Werkneemster is sinds 1 juli 2010 op basis van een contract voor onbepaalde tijd als enige werknemer in dienst bij Formedia. Werkgever heeft werkneemster een ontwikkelingstraject laten doorlopen met als doel om werkneemster uiteindelijk als directeur van Formedia...
17 juni 2011
  Overtreding van relatiebeding door het accepteren van een contact op LinkedIn   Op 8 maart 2011 heeft de voorzieningenrechter te Arnhem geoordeeld dat onder meer het accepteren van een contact op LinkedIn een overtreding van het relatiebeding inhield. De...
9 juni 2011
Feiten  Werkneemster is werkzaam bij Axioncontinu (hierna:werkgever) en is daar in 1979 in dienst getreden. Zij is laatstelijk werkzaam als zorgassistent en werkt drie avonden in de week van 18.00 uur tot 23.00. Bij brief van 22 juni 2000 heeft...
3 juni 2011
Onlangs heeft een kantonrechter te Breda zich uitgesproken over de vraag of bij de aanvraag van een volledig prepensioen door een 62-jarige werkneemster ook van rechtswege sprake is van een einde van de arbeidsovereenkomst.
26 mei 2011
  Drie werknemers vorderden in kort geding werkgever te verbieden hen op een andere locatie te plaatsen op straffe van een dwangsom. De vordering van de werknemers werd afgewezen. De Voorzieningenrechter oordeelde dat werkgever in redelijkheid en billijkheid tot het...