HR Jurisprudentie

25 februari 2016
Sinds 1 juli 2015 komt de werknemer de bevoegdheid toe om een beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden binnen twee, dan wel drie weken nadat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze bedenktermijn behelst een aanvulling op de...
18 februari 2016
De werkgever kan met een beroep op een van de in de wet limitatief opgesomde gronden het UWV verzoeken om toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan wel de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een aantal omstandigheden wordt...
11 februari 2016
 In overeenstemming met de wetsgeschiedenis is in de rechtspraak onder de Wwz meermaals overwogen, dat een billijke vergoeding slechts kan worden toegekend, wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Toekenning van een billijke vergoeding...
2 februari 2016
Onder de Wwz komt de werknemer sinds 1 juli 2015 de bevoegdheid toe een beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden binnen een aantal weken nadat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen (in welk verband kortheidshalve wordt verwezen naar...
18 januari 2016
Onder omstandigheden kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden van de werknemers eenzijdig wijzigen, dat wil zeggen zonder hun toestemming. Het recht om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, komt de werkgever toe op grond van artikel 7:613 BW. Daarnaast kunnen de voorwaarden...
12 januari 2016
Nadat de werkgever daartoe toestemming heeft ontvangen van het UWV of nadat de werkgever de kantonrechter dienovereenkomstig heeft verzocht, kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden beëindigd op grond van een van de acht wettelijke ontslaggronden. Behalve dat de werkgever...
8 juli 2015
Aanzegverplichting (sinds 1 januari 2015): Werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting door werkneemster niet uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Werkgever...
17 juni 2015
Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) zijn reeds wijzigingen doorgevoerd. Sinds 1 januari 2015 is de verplichte aanzegging bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ingevoerd en zijn de regels omtrent het gewijzigde proeftijdbeding en het non-concurrentiebeding bij een...
10 juni 2015
Een arbeidsovereenkomst kan eenzijdig door de werkgever of werknemer worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel alleen worden opgezegd, wanneer dit recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Bovendien dient de werkgever voorafgaande toestemming van het UWV...
1 juni 2015
In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat het dienstverband van de werknemer eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 65 jaar), de pensioengerechtigde leeftijd of de voor hem geldende AOW-leeftijd. Dit zogenaamde pensioenbeding kent op dit moment geen...