HR Jurisprudentie

11 mei 2011
De Hoge Raad heeft in zijn arrest ‘Van de Grijp Stam’ van 27 november 2009 geoordeeld dat de uitkomst van de kantonrechtersformule (met vermindering van 30 %) niet als algemeen uitgangspunt kan dienen voor de bepaling van een vergoeding in...
4 mei 2011
In de zaak die op 30 maart 2011 voor de kantonrechter te Haarlem speelde, ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een 76-jarige werkneemster onder toekenning van een ontbindingsvergoeding.
28 april 2011
In de onderhavige zaak heeft het hof geoordeeld dat een werknemer erop mocht vertrouwen dat het om loonopschorting ging (art. 7:629 lid 6 BW) en niet om stopzetting van loon (art. 7:629 lid 3 BW). 
21 april 2011
  In de zaak die op 23 maart 2011 speelde voor de Kantonrechter te Breda, oordeelde de kantonrechter over de vraag of werkgever gerechtigd is de studiekosten van een werknemer - die zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd – terug te vorderen. 
15 april 2011
De kantonrechter Almelo wees op 15 maart 2011 een door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen voor een oudere werknemer met een lang dienstverband af. 
7 april 2011
  In onderhavige zaak heeft een deelneemster van de realitysoap ‘De Gouden Kooi’, nadat zij was weggestemd uit het programma, een WW-uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is door het UWV afgewezen. In hoger beroep heeft de Centrale Raad van Beroep het...
31 maart 2011
  Sinds 1 september 2010 is werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van Zorgpunt. Werknemer werkte voorheen als ZZP-er. Omdat dit onduidelijkheden met zich meebracht (met name ten aanzien van de hiërarchie tussen de directeur...
24 maart 2011
In de zaak die op 1 februari 2011 voor de kantonrechter te Leeuwarden speelde, was werkneemster op staande voet ontslagen wegens het in haar vrije tijd meewerken aan een opname voor een erotisch getinte film. Werkneemster kon zich in het...
24 maart 2011
  Onlangs hebben rechters in drie verschillende zaken hun oordeel geveld over de vraag of een concurrentiebeding van kracht blijft wanneer een arbeidsovereenkomst wordt omgezet van bepaalde naar onbepaalde tijd. 
11 maart 2011
  De kantonrechter Maastricht wijst op 28 januari 2011 de door werkgever gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een veroordeelde werknemer af.   Feiten Werknemer (medewerker in een ziekenhuis) wordt op 12 maart 2009 gearresteerd op verdenking van harddrugsgerelateerde strafbare...