HR Jurisprudentie

11 april 2014
In artikel 7:668a BW is onder meer bepaald dat de vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   In de hierna volgende rechtszaak verkeerde de werkgever en werknemer in hun derde arbeidsovereenkomst voor...
2 april 2014
Voor werknemers geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is in geval van een dienstverband korter dan 5 jaar één maand, van 5 tot 10 jaar twee maanden, van 10 tot 15 jaar drie maanden...
24 maart 2014
Als een zieke werknemer zijn eigen arbeid niet meer kan verricht en in het bedrijf van zijn werkgever ook geen andere passende arbeid voorhanden is, dient de werkgever voor de zieke werknemer op zoek te gaan naar passende arbeid bij...
20 maart 2014
Het wil nog wel eens gebeuren dat een werkgever ervan overtuigd is dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige en/of strafbare gedragingen, maar dat de werkgever niet in staat is deze overtuiging te onderbouwen met bewijzen. In de...
13 maart 2014
Op 27 februari 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag van een Belgische rechter beantwoord. De vraag ging over de berekeningsmethode van een vergoeding gedurende ouderschapsverlof. De vraag en het antwoord zijn ook van...
3 maart 2014
In het algemeen wordt aangenomen dat de machtsverhouding tussen een werkgever en een werknemer ongelijk is. Een werkgever heeft immers een natuurlijk overwicht op haar werknemers. In de onderhavige zaak, waarin een werkneemster bekent dat zij gedurende lange tijd goederen...
3 maart 2014
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (automatisch) nadat de looptijd daarvan is verstreken. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van een werkgever – bijvoorbeeld op grond van de redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad – wordt verlangd dat hij...
19 februari 2014
Op 12 november 2013 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de schorsing van een concurrentiebeding en dwaling of misbruik van omstandigheden ten tijde van de opzegging door de werknemer. Werknemer stelt dat hij heeft gedwaald over de instandhouding van...
12 februari 2014
Op 4 september 2013 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de vraag of een werknemer, die een lagere functie zou gaan bekleden, genoegen moest nemen met minder salaris. 
6 februari 2014
Het ontvangen van vakantiegeld in juni en het op vakantie gaan met behoud van loon is een groot goed. Het stelt werknemers immers in staat om optimaal te genieten van hun vakantie, en zodoende te recupereren. Sommige werkgevers kiezen er...