HR Jurisprudentie

30 januari 2014
Op 18 december 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland zittinghoudende te Utrecht zich uitgelaten over de vraag of de wederindiensttredingsvoorwaarde is geschonden. Van het handelen in strijd met de wederindiensttreding is sprake wanneer de werkgever een werknemer in dienst neemt voor...
23 januari 2014
De vraag naar de aard van een overeenkomst hangt volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet af van de benaming die partijen daaraan geven. Bij de vaststelling van de aard- en inhoud van de overeenkomst moet worden gelet op...
23 januari 2014
Op 16 december 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland een verzoek tot ontbinding afgewezen. Werkgever heeft zijn besluit onvoldoende toegelicht en is onvoldoende ingegaan op het verweer van werknemer. Werkgever had haar verweer nader met stukken zoals verslagen van functioneringsgesprekken en/of...
8 januari 2014
Het is niet (altijd) eenvoudig om te bewijzen dat een werknemer tijdens werktijd onder invloed is van alcohol. Toch zal de werkgever bewijs moeten verzamelen alvorens hij maatregelen jegens de werknemer kan treffen. Daarvoor is echter niet nodig dat de...
10 december 2013
De kantonrechter te Haarlem heeft zich op 18 september 2013 uitgelaten over de vordering van een werknemer om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen en werknemer weder te werk te stellen. De kantonrechter oordeelde dat er geen reden...
10 december 2013
De ketenregeling (ex artikel 7:668a BW) houdt onder meer in dat de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen moet worden aangemerkt als een contract voor onbepaalde tijd. Door sommige werkgevers wordt deze regeling als bezwaarlijk ervaren en zij...
20 november 2013
Op 12 november 2013 heeft het Gerechtshof Den Haag zich uitgelaten over de vraag of een ontslag op staande voet van een medewerkster, die een blikje Red Bull niet heeft afgerekend voor consumptie, mogelijk is. 
12 november 2013
De kantonrechter te Arnhem heeft zich op 10 oktober 2013 uitgelaten over het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit wegens het feit dat een van zijn werknemers tijdens werktijd privé e-mail berichten aan...
6 november 2013
In artikel 7:668a BW is onder andere bepaald dat indien meer dan drie voor bepaald tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan. In de...
30 oktober 2013
Werknemer is op 10 april 1977 in dienst getreden bij werkgever. Tot augustus 2010 heeft werkgever gedoogd dat medewerkers ‘zwaar bijklutsen’ en daarbij gebruik maakten van materialen van werkgever. In augustus 2010 heeft werkgever besloten dat werknemers geen materialen meer...